Spring naar inhoud

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

Toelichting op de Staat van Baten en Lasten

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
3.1 Rijksbijdragen      
         
3.1.1 Rijksbijdragen OCW  92.403.273   92.007.041   89.876.573 
         
3.1.2 Overige subsidies OCW      
3.1.2.1 Geoormerkte subsidies  2.221.872   1.363.670   1.573.209 
3.1.2.1 Niet-geoormerkte subsidies  15.451.099   14.103.250   13.637.408 
     17.672.971   15.466.920   15.210.617 
         
  Totaal Rijksbijdragen  110.076.244   107.473.961   105.087.190 

Toelichting:
 

3.1 Rijksbijdragen
De normatieve rijksbijdrage ligt in lijn met de begroting 2020. De stijging van 2020 ten opzichte van 2019 met € 2,5 mln. wordt veroorzaakt door de in 2020 ontvangen looncompensatie welke structureel wordt toegevoegd aan de Lumpsum.

3.1.2 Overige subsidies OCW
De overige subsidies OCW zijn ten opzichte van de begroting € 2,2 mln. hoger uitgevallen en € 5,0 mln. ten opzichte van 2019. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een hogere verantwoorde bate inzake de kwaliteitsagenda 2019-2022 en een toename van de geoormerkte subsidies door met name de ontvangen subsidie voor het aanbieden van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s aan studenten die vanwege de coronapandemie een (leer)achterstand hebben opgelopen.
Onder de niet-geoormerkte subsidies is een ontvangen subsidie verantwoord ad € 12,7 mln. inzake de Regeling kwaliteitsafspraken mbo 2019–2022 ten behoeve van activiteiten die erop zijn gericht de kwaliteit van het middelbaar beroepsonderwijs te verhogen. De resultaten van de uitvoering van de kwaliteitsagenda worden in het kalenderjaar 2021 tussentijds beoordeeld door de adviescommissie (art. 10 lid 1). De instelling dient ten behoeve van de tussentijdse beoordeling voor 1 juli 2021 haar jaarverslaggeving over het kalenderjaar 2020 in. (art. 10 lid 2). De resultaten van de uitvoering van de kwaliteitsagenda worden na het kalenderjaar 2022 beoordeeld door de adviescommissie (art. 11 lid 1). De aanvullende middelen kunnen ook worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt (art. 14).

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
3.2 Overige overheidsbijdragen en -subsidies      
         
3.2.1 Participatiebudget      
3.2.1.1 Bijdrage educatie  1.024.481   1.068.140   1.031.155 
3.2.2 Overige overheidsbijdragen  723.054   835.000   907.625 

Toelichting:


3.2 Overige overheidsbijdragen en –subsidies
De overige overheidsbijdragen en -subsidies zijn en opzichte van 2019 en de begroting € 0,2 mln. lager uitgevallen.
Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door het afronden van een aantal subsidietrajecten in 2020 zoals Toptechniek in Bedrijf Groningen en Toptechniek in bedrijf Drenthe.

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden      
3.3.2 Cursusgelden sector MBO      
  Ontvangen college-, cursus, les- en examengelden  1.958.309   1.798.040 
  Ingehouden Rijksbijdrage OCW  1.000.945‑  901.272‑
     957.364   896.768 
         
  Toerekening aan 2020  678.478‑  680.706‑
  Totaal  278.886   130.000   216.062 

Toelichting:
 

3.3.2 Cursusgelden sector BE
Het saldo van de post cursusgelden ontstaat doordat de ingehouden rijksbijdrage door het ministerie op basis van t-2 plaatsvindt en de ontvangen cursusgelden betrekking hebben op het huidige boekjaar.

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
3.4 Baten werk in opdracht van derden      
3.4.1 Contractonderwijs  314.982   398.000   448.450 
3.4.1.2 Contractonderwijs Inburgering  998.158   959.500   1.720.570 
3.4.5 Overige baten werk in opdracht van derden  3.057.316   2.805.850   3.309.274 
     4.370.456   4.163.350   5.478.294 

Toelichting:


3.4 Baten werk in opdracht van derden
De totale baten werk in opdracht van derden liggen in lijn met de begroting echter zijn met € 1,1 mln. fors afgenomen ten opzichte van 2019. Deze daling is zowel zichtbaar in het contractonderwijs als in de overige baten in opdracht van derden.

3.4.1.2 Contractonderwijs Inburgering
De omzet op Inburgering ligt in lijn met de begroting maar laat een daling van € 0,7 mln. zien ten opzichte van 2019. Deze daling wordt voornamelijk veroorzaakt door een fors lager aantal betalende studenten dat een Inburgeringstraject volgt in 2020. Dit is een landelijke trend en heeft tevens een impact op het Alfa-college.

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
3.5 Overige baten      
         
3.5.1 Opbrengst verhuur  191.383   229.500   257.757 
3.5.2 Detachering personeel  887.748   828.990   1.148.583 
3.5.6 Deelnemersbijdragen  386.906   1.104.680   842.185 

Toelichting:
 

3.5.2 Detachering personeel
De opbrengsten zijn ten opzichte van 2019 en de begroting afgenomen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er, vanwege de coronapandemie, minder activiteiten voor onze studenten zijn georganiseerd waar normaliter een bijdrage tegenover staat.

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
3.5.10 Overige      
  Kantine  389.481   883.000   985.975 
  Omzetbelasting  45.020   45.000   42.317 
  Excursies  79.983   156.000   430.977 
  Overig  406.650   54.800   357.408 
     921.134   1.138.800   1.816.677 
         
  Totaal overige baten  2.387.171   3.301.970   4.065.202 

Toelichting:


3.5.10 Overige
De overige baten zijn ten opzichte van de begroting € 0,2 mln. en ten opzichte van 2019 met € 0,9 mln. lager uitgevallen. Deze lagere kosten zijn een direct gevolg van de coronapandemie. Door de tijdelijke sluiting van onze gebouwen en een lager bezoekersaantal tijdens openstellingen zijn met name de kantineopbrengsten aanzienlijk lager uitgevallen. 
Ook de bijdragen van studenten voor excursies is lager doordat er vanwege de ingestelde lockdowns minder excursies zijn georganiseerd.

De toename van de 'overige' overige baten ten opzichte van de begroting is de oorzaak van diverse niet begrote incidentele ontvangsten in 2020. Deze liggen in lijn met 2019.

Personeelslasten

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
4.1 Personeelslasten      
         
4.1.1 Lonen en salarissen      
4.1.1.1 Lonen en salarissen  61.418.900   75.959.151   59.267.600 
4.1.1.2 Sociale lasten  8.347.737   7.998.671 
4.1.1.3 Pensioenlasten  9.196.232   8.958.845 
     78.962.869   75.959.151   76.225.116 

Toelichting:


4.1 Personeelslasten
Het gemiddelde aantal personeelsleden in 2020 was 1.362 (2019: 1.368). Van deze personeelsleden is de totale gemiddelde fulltime-equivalent 1.050 in 2020. Dat is 10 fte hoger dan begroot en 2 fte meer dan in 2019. De stijging van de personele lasten ten opzichte van de begroting met € 3,0 mln. en met € 2,7 mln. ten opzichte van 2019 wordt voornamelijk veroorzaakt door meer personele inzet dan begroot, voornamelijk vanwege het hoge verzuim in de eerste helft van 2020. Tevens heeft het uitbetalen van een tegemoetkoming voor thuiswerken (€ 250,-- p.p.) in april geleid tot hogere kosten en zijn de loonkosten toegenomen als gevolg van de nieuwe cao MBO.

Overige personeelslasten

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
4.1 Personeelslasten      
         
4.1.1 Lonen en salarissen      
4.1.1.1 Lonen en salarissen  61.418.900   75.959.151   59.267.600 
4.1.1.2 Sociale lasten  8.347.737   7.998.671 
4.1.1.3 Pensioenlasten  9.196.232   8.958.845 
     78.962.869   75.959.151   76.225.116 
         
    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
4.1.2 Overige personele lasten      
4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen  755.803   250.000   492.425 
4.1.2.2 Personeel niet in loondienst  5.051.629   5.186.380   6.012.993 
4.1.2.3 Overig      
  Wachtgelduitkeringen  1.309.659   1.150.000   1.088.055 
  Scholing  1.496.189   1.644.960   1.525.967 
  Verzuimpreventie  246.240   255.460   222.763 
  Reis- en verblijfkosten  77.700   160.000   137.264 
  Personeelsactiviteiten  265.503   286.320   258.950 
  Vergaderkosten  221.837   327.440   360.167 
  Verzekering personeel  24.282   70.000   11.288 
  Aanstelling personeel  86.059   66.470   161.025 
  Vakantiedagen  39.998‑
  Jubilea/ziekte/afscheid  107.171   89.980   71.117 
  Vertrekbevord. maatregelen/mobiliteit  8.954   200.000   12.363 
  Overig  160.097   274.540   272.776 
     9.811.123   9.961.550   10.587.155 
         
4.1.3.3 Af: overige uitkeringen  464.525‑  59.000‑  358.362‑
         
  Totaal personeelslasten  88.309.467   85.861.701   86.453.909 

Toelichting:
 

4.1.2.1 Dotaties personele voorzieningen
Voor een onderbouwing van deze post zie de toelichting bij de Personeelsvoorzieningen (zie 2.2.1).

4.1.2.2 Personeel niet in loondienst
De kosten voor personeel niet in loondienst zijn met € 1,0 mln. afgenomen ten opzichte van 2019 en € 0,1 mln. ten opzichte van begroot. In 2019 is er relatief veel inhuur van onderwijzend personeel geweest ten behoeve van ziektevervanging. In 2020 is er door een verbeterd verzuimpercentage en door de invloed van de coronapandemie minder extern personeel ingezet.

4.1.2.3 Overige
De overige personeelslasten zijn in 2020 iets lager uitgevallen dan in 2019 en dan begroot. Dit komt doordat er, vanwege de coronapandemie, minder kosten zijn geweest voor scholing en reis- en verblijf.
De kosten wachtgelduitkeringen zijn iets hoger uitgevallen ten opzichte van 2019. Deze toename ligt in de lijn met de toename van de begroting 2020 ten opzichte van 2019.

WNT-verantwoording 2020 Stichting Christelijk Regionaal Opleidingen Centrum Noord- en Oost Nederland, ROC Alfa-college

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op ROC Alfa-college. Het voor ROC Alfa-college toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020: € 183.000,- zijnde onderwijs klasse F. De complexiteitspunten per criterium zijn als volgt: 

Gemiddeld totale baten: 8
Gemiddeld aantal studenten: 4
Gewogen onderwijssoorten: 5
Totaal: 17
 

Anti cumulatiebepaling
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2018)

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. 

Gegevens 2020    
bedragen x € 1 dhr. W. Moes dhr. E.R. van der Werff
Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 159.774 142.702
Beloningen betaalbaar op termijn 21.663 21.213
Subtotaal 181.437 163.915
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 183.000 183.000
     
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
     
Bezoldiging 181.437 163.915
     
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
     
Gegevens 2019    
bedragen x € 1 dhr. W. Moes mw. C.P. de Graaf
Functiegegevens Voorzitter College van Bestuur Lid College van Bestuur
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging    
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 154.572 141.295
Beloningen betaalbaar op termijn 20.435 20.079
Subtotaal 175.008 161.374
     
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 177.000 177.000
     
Bezoldiging 175.008 161.374

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Het Alfa-college heeft in 2020 geen leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. 
 

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens 2020      
bedragen x € 1 Mevrouw M.C.A Smilde Mevrouw A. Bakelaar De heer M. Fernhout
Functiegegevens Voorzitter Vice-Voorzitter Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01 – 31/12 01/01-31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 10.000 7.500 7.500
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 27.450 18.300 18.300
       
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 10.000 7.500 7.500
       
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.    
  N.v.t. N.v.t.  
Gegevens 2019      
bedragen x € 1 Mevrouw M.C.A Smilde Mevrouw A. Bakelaar De heer M. Fernhout
Functiegegevens Voorzitter Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01 – 31/12 01/01-31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 10.000 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 26.550 17.700 17.700
Gegevens 2020      
bedragen x € 1 De heer H. Kox Mw. W. Zwart Dhr. G. Buiter
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12 01/01 – 31/12 01/01-31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 7.500 7.500 7.500
       
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.300 18.300 18.300
       
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 7.500 7.500 7.500
       
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2019      
bedragen x € 1 De heer H. Kox Mw. W. Zwart Dhr. G. Buiter
Functiegegevens Lid Lid Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12 01/01 – 31/12 01/01-31/12
       
Bezoldiging      
Bezoldiging 7.500 7.500 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.700 17.700 17.700
Gegevens 2020  
bedragen x € 1 Mw. A. Mulder
Functiegegevens Lid
Aanvang en einde functievervulling in 2020 01/01-31/12
   
Bezoldiging  
Bezoldiging 7.500
   
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 18.300
   
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.
Bezoldiging 7.500
   
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.
Gegevens 2019  
bedragen x € 1 De heer L. Dijkema
Functiegegevens Vice-Voorzitter
Aanvang en einde functievervulling in 2019 01/01-31/12
   
Bezoldiging  
Bezoldiging 7.500
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 17.700

1d. Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder
Het Alfa-college heeft in 2020 geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700
Het Alfa-college heeft in 2020 geen topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is
Het Alfa-college heeft in 2020 geen topfunctionarissen met een totale bezoldiging van meer dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.700 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is.
Het Alfa-college heeft in 2020 geen topfunctionarissen met een totale bezoldiging van minder dan € 1.700 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is.

2. Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking

Het Alfa-college heeft in 2020 geen uitkeringen gedaan wegen beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstverband.

3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
4.2 Afschrijvingen      
         
4.2.2 Afschrijvingen materiële vaste activa      
  Afschrijving gebouwen  3.831.930   4.472.150   3.185.636 
  Afschrijving inventaris  1.562.127   1.693.020   1.329.713 
  Afschrijving financiele vaste activa  26.549   23.630   22.918 
  Afschrijving lease Capgemini  686.148   906.780   597.162 
  Afschrijving inhaal  496.568‑
         
Totaal afschrijvingen  6.106.754   7.095.580   4.638.861 

Toelichting:


4.2.2. Afschrijvingen materiële vaste activa
De afschrijvingen zijn ten opzichte van 2019 gestegen met € 1,5 mln. vanwege het steeds verder gereed komen en in gebruik nemen van het verbouwde pand aan de Voltastraat in Hoogeveen.
De afname ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk veroorzaakt door het later dan gepland uitvoeren van verbouw- en onderhoudsplannen.

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
4.3 Huisvestingslasten      
         
4.3.1 Huurlasten  2.852.716   3.851.000   2.748.239 
4.3.2 Verzekeringslasten  132.899   136.250   82.026 
4.3.3 Onderhoudslasten  491.804   1.002.500   451.689 
4.3.4 Energie en water  595.007   656.750   648.297 
4.3.5 Schoonmaakkosten  972.491   1.029.000   914.736 
4.3.6 Belastingen en heffingen ter zake van huisvesting  516.455   516.500   456.322 
4.3.8 Overige  652.970   731.330   685.081 

Toelichting:


4.3.1 Huurlasten
De huurlasten liggen in lijn met 2019 maar zijn ten opzichte van de begroting aanzienlijk lager uitgevallen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er vanwege minder externe locaties zijn gehuurd ten behoeve van huisvesting van studenten en vergaderingen vanwege de coronapandemie.

4.3.3 Onderhoudslasten
In 2019 is reeds voor dat jaar gepland onderhoud doorgeschoven naar 2020. Ook in 2020 is het geplande onderhoud doorgeschoven naar 2021. Hierdoor liggen de kosten in 2020 nagenoeg gelijk met 2019. Het later uitvoeren van gepland onderhoud leidt wel tot lagere kosten in 2020 ten opzichte van begroot.

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
4.4 Overige lasten      
         
4.4.1 Administratie- en beheer      
  Administratie en beheer  112.162   139.820   116.435 
  Telefoon- en portokosten  378.429   351.000   597.227 
  Accountantskosten  190.570   97.110   102.988 
  Contributies  901.660   1.139.630   980.390 
  Software licenties  1.316.375   1.423.960   1.151.297 
  Diensten ICT  3.672.564   3.710.720   3.083.915 
  Diensten internet  3.177   3.000   5.487 
   6.574.937   6.865.240   6.037.739 

Toelichting:


4.4.1 Administratie- en beheerlasten
Accountantskosten: De ten laste van het boekjaar gebrachte kosten van de externe accountant en de accountantsorganisatie en het gehele netwerk waartoe deze accountantsorganisatie behoort, zijn als volgt:

  • controle jaarrekening: € 95.590 (2019: € 89.971).
  • overige controleopdrachten: € 36.026 (2019: € 13.017).
  • adviesdiensten: € 0 (2019: € 0)
  • andere niet-controlediensten: € 0 (2019: € 0)

Bovenstaande honoraria voor de controle van de jaarrekening is gebaseerd op de totale honoraria voor het onderzoek van de jaarrekening 2020 ongeacht of de werkzaamheden reeds gedurende 2020 zijn verricht, daarbij opgemerkt dat alle lasten betrekking hebben op Ernst & Young Accountants LLP.

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
4.4.2 Inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen      
  Literatuur/abonnementen  107.377   93.060   97.190 
  Materiaalkosten  1.532.133   1.659.870   1.766.036 
  Inkoop materialen  493.759   813.040   670.297 
  Onderhoud/klein inventaris  374.156   509.990   427.828 
  Reprokosten  191.971   357.500   340.159 
  Leerlingactiviteiten  408.434   652.230   792.016 
  Examenkosten  729.280   1.042.470   929.876 
  Excursies  153.336   340.470   289.537 
  Internationalisering student  135.841   549.510   290.673 
  Inkoop Dienstverlening  75.194   159.000   174.901 
   4.201.481   6.177.140   5.778.513 

Toelichting:


4.4.2 Inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen
Met uitzondering van de kosten voor literatuur/abonnementen liggen alle kosten lager dan begroot én lager dan voorgaand jaar. Dit is het gevolg van de ingestelde lockdowns en het thuisblijf advies vanwege de corona-pandemie. Hierdoor zijn leerling activiteiten, excursies en internationalisering in veel mindere mate uitgevoerd. Tevens zijn de reprokosten lager als gevolg van minder print- en drukwerk op de locaties.

Toelichting:


4.4.5 Overige
De overige ‘overige lasten’ liggen € 0,4 mln. lager dan 2019 en € 0,6 mln. lager dan begroot. Deze daling is een direct gevolg van de kortere openstellingen van de locaties vanwege de corona-pandemie waardoor de inkoop ten behoeve van de kantine lager is uitgevallen. Tevens zijn de PR kosten fors lager doordat er minder PR campagnes zijn geweest en PR op een andere wijze is ingezet.

    2020 begroting 2020 2019
    EUR EUR EUR
6 Financiële baten en lasten      
         
6.1.1 Rentebaten  126   500   1.196 
6.2.1 Rentelasten (-/-)  638.768‑  720.000‑  662.226‑
  Totaal financiële baten en lasten  638.642‑  719.500‑  661.030‑
8 Resultaat deelnemingen      
         
  Resultaat deelnemingen  11.343‑

Toelichting:


8. Resultaat deelnemingen
Onder het resultaat deelnemingen is het resultaat van het Alfa-college in de CV LOC+ opgenomen over het jaar 2020. De CV zorgt voor de exploitatie van het LOC+ te Hardenberg.

Volgend hoofdstuk: 10 Voorstel tot bestemming van het resultaat