Spring naar inhoud

Alfa-college

1.1 Strategisch beleid

In 2019 hebben we ons strategisch beleid tot 2023 vastgesteld, getiteld ‘Samen ondernemend leren’. Hierin hebben we onze missie als volgt beschreven:

Het Alfa-college realiseert als christelijk ROC samen met zijn partners een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren.

Vanuit deze missie hebben wij onze visie verwoord in drie koersuitspraken:

 1. Samen bereiden we onze studenten voor om blijvend maatschappelijk betekenisvol te zijn.
 2. Samen werken wij aan een sterke regio.
 3. Samen creëren wij meer waarde voor een betere wereld.

Onze waarden zijn niet veranderd ten opzichte van de vorige strategische periode. Wel hebben we de toelichting erbij aangepast:

 • Vertrouwen: we bieden een uitdagend ontwikkelingsklimaat. Studenten en medewerkers krijgen de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en te dragen. We vinden het daarbij belangrijk dat we zeggen wat we gaan doen en dat we vervolgens doen wat we zeggen.
 • Verbinden: we verbinden door in voortdurende dialoog te zijn met studenten, medewerkers en externe partners. We gaan voor een duurzame, professionele relatie.
 • Ondernemen: we denken in kansen, verleggen onze grenzen en gaan naar buiten. We denken win-win en creëren synergie. In deze waarde komt ons rentmeesterschap tot uiting.

Het in afstemming met regionale partners werken aan een sterke regio vraagt van onze medewerkers dat zij zich voortdurend ontwikkelen. Dat kan door gerichte scholing, stages, masteropleidingen etc. Daarnaast doen we dat door het werken in professionele leergemeenschappen: divers samengestelde groepen mensen die in min of meer vaste samenstelling steeds de eigen praktijk delen en onderzoeken om zo een cultuur van leren te creëren. Het eigen team kan functioneren als professionele leergemeenschap, maar afhankelijk van het doel kan de leergemeenschap ook bestaan uit medewerkers van meerdere teams en externe partners. Het werken in professionele leergemeenschappen stimuleert de ontwikkeling van collectieve denkkracht en het collectief leren.

1.2 Organisatie

Profiel van de organisatie

Het Alfa-college is het christelijke regionaal opleidingencentrum (roc) voor Noord- en Oost-Nederland. Het Alfa-college leidt jonge mensen en volwassenen op voor de samenleving van nu en straks. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met bedrijven, instellingen en andere onderwijsorganisaties.

Jongeren en volwassenen kunnen bij ons terecht voor een mbo-opleiding, het vavo, een educatief traject, een cursus of een bedrijfsopleiding. We hebben vestigingen in de regio’s Groningen (inclusief de vestigingsplaatsen Leek en Assen), Hoogeveen en Hardenberg.

Ruim 14.000 jongeren en volwassenen volgen bij het Alfa-college een opleiding of cursus. Zo’n 1340 medewerkers zorgen iedere dag voor onderwijs waarmee onze deelnemers later kansen hebben in hun leven en waarmee volwassenen hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

  mbo vavo educatie en inburgering
2018 12299 655 1912
2019 13161 651 2072
2020 13170 312 1911
  JR DR SR Entree
2015-2018 74,2 76 85,5 76,8
2016-2019 72,5 74,3 84,2 78
2017-2020 71,5 71,3 83,6 81,8
percentage VSV Alfa-college streefwaarde
mbo Entree 17,5 27,5
mbo niveau 2 7,3 9,4
mbo niveau 3 2,5 3,5
mbo niveau 4 2,9 2,8
totaal 4,9 4,2
  VSV
2018 4,1
2019 4,9
2020 4,2
  man vrouw
2018 549 806
2019 556 824
2020 538 810
  verzuim
2018 5,1
2019 5,5
2020 4,7

Menselijke maat

Het onderwijs wordt door het Alfa-college uitgevoerd in drie regio’s en daarbinnen op zes hoofdlocaties en op zeven nevenlocaties. Deze nevenlocaties hebben een geringer aantal deelnemers. Op deze locaties wordt één of worden enkele opleidingen verzorgd en is/zijn er één of enige teams van docenten en instructeurs. Op deze kleine locaties kennen studenten en medewerkers elkaar goed en zijn de lijnen tussen hen kort.

Voor onze hoofdlocaties geldt dit ook. Hoewel de aantallen deelnemers hier groter zijn, is het onderwijs hier ook kleinschalig en herkenbaar georganiseerd: teams van in de regel zes tot twaalf docenten en instructeurs verzorgen het onderwijs voor gemiddeld zo'n 150 studenten in een eigen deel van het gebouw. Dat de studenten op de grote locaties die kleinschaligheid ook ervaren, blijkt uit de gemiddelde score op instellingsniveau in de JOB-monitor van 2018 en 2020 en uit ons eigen deelnemerstevredenheidsonderzoek uit 2019 (DeTeO) op een aantal voor het onderwerp ‘menselijke maat’ relevante vragen:

Tabellen menselijke maat deelnemers

Vraag score JOB 2018* score DeTeO 2019* score JOB 2020*
Heb je goed contact met je docenten? 3,8 3,8 3,5
Hoe vind je de begeleiding bij je opleiding? 3,6 3,5 3,5
Kun je je werkervaringen voldoende op school bespreken? 3,9 3,7 3,7
Weet je waar of bij wie je terecht kunt als je een klacht hebt? 75 procent weet dat 3,5 3,0
Voel je je veilig op school? 4,1 3,9 4,2
Hoe vind je de sfeer binnen de school? 3,9 3,7 3,8

Voor uitgebreidere informatie over de deelnemerstevredenheid zie ook paragraaf 3.2.

Als het gaat om het ervaren van de menselijke maat door de medewerkers in het Alfa-college, kan dat onderbouwd worden met de relevante scores op vragen in de medewerkers-onderzoeken die in 2018 en 2020 zijn uitgevoerd:

Tabellen menselijke maat medewerkers

Vraag score MO 2018 score MO 2020
Ik ben tevreden over mijn werkzaamheden binnen het Alfa-college. 7,4 7,5
Ik voel dat ik gewaardeerd word door het Alfa-college. 6,5 6,9
Ik heb plezier in mijn werk. 7,8 7,5
Ik voel me veilig op school. 8,0 7,7
Ik ben tevreden over mijn collega's. 7,6 7,7
Als mijn collega's mijn hulp nodig hebben, kunnen ze bij me terecht. 8,5 8,7
Als collega's kunnen wij elkaar op elkaars gedrag aanspreken. 6,7 6,9
Ik ervaar goede samenwerking binnen mijn team. 7,1 7,4
Ik heb vertrouwen in mijn direct leidinggevende. 7,3 7,6

Organisatieontwikkeling en besturingsfilosofie

In het Alfa-college willen we graag dat teams verantwoordelijkheid nemen om in eigen tempo, op basis van eigen prioriteit en passend bij hun ontwikkeling, bij te dragen aan de realisatie van onze strategische doelen. Ook willen we bij onze beleidsvorming meer gebruikmaken van de denkkracht in de organisatie. Bovendien willen we graag dat het onderling leren van en met elkaar, zowel intern als extern, een impuls krijgt. Dit alles willen we bereiken door te werken in professionele leergemeenschappen.

Deze organisatieontwikkeling geven we vorm via het programma DO! (zie ook paragraaf 4.3.3). Daarnaast zien we dat steeds meer teams werken met methodieken als Stichting Leerkracht, Continu Verbeteren en Lean, waarin delen en leren een centraal thema is. Dit zien we ook terug in de ontwikkeling van het directeurenoverleg. De directeuren hebben in 2020 de inhoud en vorm van hun gezamenlijk overleg een kwalitatieve impuls gegeven, onder andere door een scheiding aan te brengen tussen ‘run’ en ‘change’. Het collectieve leiderschap krijgt mede daardoor steeds meer vorm, zoals onder andere terug te zien is in de manier waarop zij gezamenlijk leiding hebben gegeven tijdens de pandemie en aan de totstandkoming van de begroting 2021.

Christelijke Identiteit

Jaarthema
Voor het schooljaar 2020-2021 is 'Wees moedig!' als jaarthema gekozen door de studenten Mediavormgever. Helaas is er vanwege ziekte, andere werkzaamheden van de regisseurs en wisseling van drukkerij dit jaar geen boekje verschenen.

Idé-team
Het Idé-team bestaat uit vijf personen; vier schoolpastores en een identiteitsmedewerker. 
Het afgelopen jaar vroeg corona om een flink aanpassingsvermogen om op een betekenisvolle manier invulling te geven aan het Schoolpastoraat.
Diverse mooie plannen voor activiteiten ten spijt heeft de pandemie ons teruggeworpen op onze basistaak pastoraat: ‘Er Zijn’, aandacht hebben voor het individu en de levensvragen.
Daarnaast hebben we veel activiteiten digitaal vorm gegeven via de mail, AlfaConnect en Instagram. Er zijn veel filmpjes, teksten, verhalen, etc. ter bemoediging en bezinning via deze digitale wegen verspreid.

Vieringen en bijzonderheden op locaties
De diverse vieringen hebben door de pandemie een eigen vorm en inhoud gekregen. We hebben verschillende Sway’s en filmpjes gemaakt met verhalen, gedichten en muziek. Deze zijn verspreid onder medewerkers en studenten. De activiteiten zijn dus vooral digitaal en meer samen (locatieoverstijgend) vormgegeven.

 • Op deze wijze is er ook aandacht geweest voor de week van diversiteit. Op bijna alle locaties is er een gezamenlijk moment van het 'hijsen van de regenboogvlag’ geweest. Daarnaast waren er veel digitale activiteiten, waaronder een filmpje met een interview met een studente, en enkele fysieke activiteiten. Op de locatie Kardinge zijn regenboogpakketten uitgedeeld om tijdens de les aandacht te hebben voor dit onderwerp en werd buiten samen iets lekkers genuttigd.
 • In de laatste 2 maanden is er op de locaties Hoogeveen, Hardenberg en Boumaboulevard gelegenheid geboden om een lichtje te branden voor mensen die gemist worden.
 • Kerst heeft dit jaar vooral aandacht gekregen in klassenverband, middels online bingo’s en andere spelvormen. Op enkele locaties zijn er fysieke activiteiten geweest om stil te staan bij Kerst, zoals acties voor de voedselbank, het Glazen Huis en het schrijven van kaarten. Deze activiteiten zijn succesvol verlopen en leverden positieve reacties op vanuit AZC/zorginstellingen en de voedselbank.

Rust, Ruimte en Reflectie
Daar waar het mocht zijn ook in 2020 medewerkers twee dagen op retraite geweest in het stiltecentrum van de Willibrords abdij in Doetinchem. De dagen in februari, juni en november konden gelukkig doorgaan.
Het crisisteam Corona heeft voor deze activiteit toestemming gegeven, omdat er bij meerdere medewerkers juist op dat moment behoefte was om even op adem te komen.

En verder …
Ondanks dat het soms moeizaam was om in contact te komen hebben we afgelopen jaar wederom vele goede, intense, mooie en verdrietige gesprekken gevoerd. Thema’s in de gesprekken waren vooral: zorgen om gezondheid van zichzelf of naasten, zorgen om de toekomst, uitzichtloosheid en eenzaamheid.

In de loop van het jaar merkten wij dat studenten en docenten moe waren van het vele online lesgeven. Daarom wordt er nu meer gekeken naar fysieke activiteiten die in kleine groepen veilig te doen zijn. Dit zijn de meer tastbare vieringen.

Geestelijke verzorging/pastoraat behoort tot de vitale beroepen en dat maakt dat, daar waar dit kon en de ander dit ook wilde, we ook tijdens de strenge lockdownperiode bij voorkeur live contacten hebben gehad met studenten en medewerkers. Dit is mede belangrijk, omdat verschillende studenten zich thuis onvoldoende veilig voelen om via Teams in gesprek te gaan over dat wat hen bezig houdt. Ouderwets bellen bleek ook weer effectief te zijn.

Geen jaar van harde cijfers, maar een jaar van beschikbaar en aanwezig zijn, veel digitale activiteiten en kleine fysieke activiteiten, een bewogen jaar.

1.3 Organigram en crisisorganisatie

We werken vanuit zeven organisatie-eenheden: zes onderwijseenheden die het onderwijs verzorgen op locaties in de drie regio’s Groningen, Hardenberg en Hoogeveen en de service-unit Bedrijfsvoering. Elke directeur is verantwoordelijk voor zijn eigen eenheid en gezamenlijk zijn ze verantwoordelijk voor de profilering van het Alfa-college als geheel en voor de profilering van het Alfa-college in de regio waarin ze actief zijn.

Crisisorganisatie coronavirus

In maart 2020 hebben we, net als alle andere onderwijsinstellingen in Nederland, binnen enkele dagen de omslag gemaakt naar leren en werken vanuit huis. Toen hadden we niet verwacht dat deze situatie langer dan een jaar zou voortduren. In deze paragraaf beschrijven we hoe we onze crisisorganisatie hebben ingericht, wat onze belangrijkste besluiten zijn geweest en hoe we de impact van de pandemie op onze studenten, het onderwijs en de medewerkers monitoren.

Na aanvang van de pandemie heeft het College van Bestuur ervoor gekozen een klein en slagvaardig crisisteam in te richten. Dit team bestaat uit de directeur bedrijfsvoering, de woordvoerder en een bestuurssecretaris en fungeert als linking pin richting het College van Bestuur en directeuren, externe partijen zoals gemeente en Veiligheidsregio en interne stakeholders zoals de Ondernemingsraad, de Studentenraad en de Raad van Toezicht.

Besluitvorming wordt voorbereid in het directeurenoverleg, aangevuld met betrokken managers bedrijfsvoering. De directeuren kwamen tot aan de zomervakantie wekelijks bij elkaar. Het crisisteam rapporteerde wekelijks in het College van Bestuur en legde daar de voorstellen vanuit het directeurenoverleg ter besluitvorming voor. Zowel de Ondernemingsraad als de Studentenraad en de Raad van Toezicht zijn door het College van Bestuur regelmatig geïnformeerd over de ontwikkelingen en waar nodig formeel betrokken.

Op onderdelen zijn er werkgroepen in het leven geroepen, zoals de Taskforce Examinering voor het begeleiden van de aangepaste examinering en diplomering en een werkgroep die de start van het nieuwe schooljaar voorbereidde.

In onze aanpak van deze crisis hebben we steeds contact gezocht met de MBO-raad, de ons omliggende ROC’s, de betrokken gemeenten en veiligheidsregio’s. We hebben onze maatregelen met elkaar afgestemd en zoveel mogelijk gekozen voor een eenduidige boodschap vanuit de noordelijke ROC’s.

Hieronder een opsomming van de belangrijkste besluiten die wij genomen hebben in het kader van het coronavirus:

 • Verstrekken van laptops aan studenten die zelf niet over dergelijke devices beschikken;
 • Opvang op school van studenten met een kwetsbare thuissituatie. Tijdens de eerste lockdownperiode konden ook studenten van Noorderpoort in Groningen bij ons terecht.
 • Aanstellen van i-coaches om docenten te ondersteunen bij het inrichten van online onderwijs;
 • Besluitvorming n.a.v. de servicedocumenten mbo, zoals het aangepaste diplomabesluit en doorstroom mbo-hbo;
 • Het tijdelijk stopzetten van de woon-werkvergoeding;
 • Tegemoetkoming vanwege het verplicht thuiswerken;
 • Opstartprotocol schooljaar 2020-2021;
 • De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij beweging in onze gebouwen;
 • Afspraken over het gebruik van microfoon en camera tijdens online lessen;
 • Thuiswerkregeling tot 1 juli 2021.

Om zicht te hebben op de gevolgen van het coronavirus voor onze studenten, het onderwijs en onze medewerkers hebben we gedurende het hele jaar een aantal monitoren ingezet. Voorbeelden hiervan zijn peilingen en rapportages m.b.t. gemelde besmettingen, het welzijn van studenten, het welzijn van medewerkers, stagetekorten en kwalitatieve gesprekken met opleidingsmanagers. In november heeft het crisisteam een tussenrapportage opgesteld ten behoeve van directeuren, College van Bestuur, Ondernemingsraad en Studentenraad.

In dit jaarverslag wordt in de verschillende hoofdstukken nader ingegaan op de impact van het coronavirus.

1.4 Juridische structuur

Alfa-college is de naam waaronder de Stichting Christelijk Regionaal Opleidingencentrum Noord- en Oost-Nederland handelt. Het doel van deze stichting is het verzorgen en in stand houden van onderwijs. Het College van Bestuur is belast met het bestuur van de stichting en verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting. Voor een aantal in de statuten vermelde onderwerpen dient het College van Bestuur vooraf goedkeuring te vragen aan de Raad van Toezicht.

In oktober 2020 zijn de statuten gewijzigd. Hiervoor waren drie aanleidingen:

 • de inwerkingtreding van de Wet Bestuur Toezicht en Rechtspersonen in 2021;
 • de wens om, ten behoeve van de continuïteit in bestuur en toezicht, de totale zittingstermijn van leden van de Raad van Toezicht, indien nodig, te kunnen verlengen tot maximaal 10 jaar;
 • actualisatie, onder andere t.a.v. digitaal vergaderen.

De Raad van Toezicht heeft de statutenwijziging goedgekeurd voorafgaande aan de besluitvorming door het College van Bestuur. De gewijzigde statuten zijn gepubliceerd via de website van het Alfa-college.

Het Alfa-college was in 2020 verbonden met de volgende rechtspersonen:

 • Coöperatie voor netwerk van zorg- en welzijnsopleidingen, ZON UA: in deze coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid werken een aantal aanbieders in Groningen, Drenthe en Noord-Overijssel, van opleidingen op het gebied van welzijn en de gezondheidszorg, samen onder de naam ZON. ZON is geen afkorting, maar staat voor energie, cyclisch, duurzaamheid en netwerken Zorg, Welzijn en Onderwijs. Het doel van ZON is te komen tot een samenhangend opleidingenstelsel gezondheidszorg.
 • CV Beheersmaatschappij LOC+: deze commanditaire vennootschap verzorgt het beheer en de exploitatie van het Lokaal Opleidingen Centrum in Hardenberg. Als stille vennoot heeft het Alfa-college een belang van 37%.
 • Coöperatieve vereniging Shared Servicecenter PeopleSoft U.A.: deze coöperatie handelt onder de naam Flexuz en heeft ten doel het gezamenlijk beheren en onderhouden van een softwareplatform ten behoeve van de bedrijfsvoering van regionale opleidingencentra. Naast Alfa-college participeren in deze coöperatie Noorderpoort, ROC van Twente en ROC Nijmegen.
 • Stichting EPI-kenniscentrum: in deze door Alfa-college opgerichte stichting worden activiteiten uitgevoerd t.b.v. het samenwerkingsverband EPI-kenniscentrum (waarin naast Alfa-college participeren Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen). In 2020 is besloten de stichting af te bouwen en op te heffen per 1 januari 2021. De activiteiten, het warme netwerk en de opgedane kennis zijn ondergebracht bij de afzonderlijke onderwijsinstellingen en de diverse samenwerkingspartners.
 • Stichting Startershuis DOEN!: deze door Alfa-college samen met Avedis BV opgerichte stichting heeft als doel een bijdrage te leveren aan een (economisch) sterk en leefbaar platteland in Noordoost-Overijssel met name door het stimuleren van ondernemerschap.
 • Coöperatie RegioOpleiders Zwolle U.A.: RegioOpleiders is een samenwerkingsverband van mbo en hbo onderwijsinstellingen en heeft een makel en schakelfunctie ten behoeve van het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen in antwoord op scholingsvragen van in de Regio Zwolle gevestigde werkgevers (leven lang ontwikkelen).
 • Coöperatie Mbo voorzieningen U.A.: het Alfa-college is lid van deze coöperatie waar alleen leden van de mbo-raad lid van kunnen worden. De coöperatie beheert twee voorzieningen: een voorziening voor vroegtijdig aanmelden en een voorziening voor centraal aanmelden. De leden van de coöperatie besluiten of ook andere voorzieningen beheerd gaan worden.

1.5 Raad van Toezicht

We kijken terug op een bijzonder jaar waarin we, vanwege het coronavirus, onze rol als toezichthouders voornamelijk op afstand en digitaal hebben ingevuld. We zien de digitale transitie in het onderwijs en de daarbij behorende uitdagingen. We hebben gemerkt hoe lastig het is om online het goede gesprek te voeren en ook online met elkaar in verbinding te blijven. We hebben veel respect voor de studenten en medewerkers van het Alfa-college die dagelijks op deze manier moeten leren en werken. Tijdens onze digitale werkbezoeken en de gesprekken met de Studentenraad, Ondernemingsraad en directeuren, waren we onder de indruk van de energie, de creativiteit en het enthousiasme dat we zagen. We wensen studenten en medewerkers alle energie en wijsheid toe in deze periode.

Het Alfa-college staat er financieel goed voor. We zien hoe de strategische koers dankzij de inzet van medewerkers steeds meer vorm krijgt in concrete voorbeelden en innovatieve  ontwikkelingen. Zo hebben we van dichtbij het gesprek mogen volgen over het programma DO! met de vier bewegingen (van onderwijs naar leren, van diploma naar maatschappelijk betekenisvol, van intentie naar resultaat en van plicht naar passie) en hebben we het prachtige resultaat van de nieuwbouw in Hoogeveen (Volta 2020) mogen zien.

In 2020 is Enno van der Werff begonnen als lid van het College van Bestuur. We hebben waardering voor de manier waarop hij zich op afstand heeft ingewerkt. Hij heeft laten zien dat hij ondanks fysieke afstand betrokken en dichtbij is. We zijn trots op de wijze waarop het College van Bestuur in 2020 vorm heeft gegeven aan collegiaal bestuur en veelal op afstand sturing heeft gegeven aan het Alfa-college. Het college heeft hiermee de waarden van het Alfa-college – vertrouwen, verbinden, ondernemen -  ook in complexe tijden meer dan uitgedragen.

Vergaderingen en bijeenkomsten
Als Raad van Toezicht houden we toezicht vanuit een betrokken distantie, waarbij de mate van distantie bepaald wordt door het onderwerp. Bij onderwerpen die cruciaal zijn voor het bestaan en de continuïteit van het Alfa-college (identiteit, doelmatige aanwending van middelen en onderwijskwaliteit) is de distantie minder groot dan bij andere onderwerpen. In 2020 hebben we vijf reguliere vergaderingen gehad. Daarin hebben we formele besluiten genomen over de volgende onderwerpen:

 1. Kaderbrief 2021
 2. Geïntegreerd Jaardocument 2019
 3. Statutenwijziging
 4. Indeling in complexiteitsklasse F in 2021
 5. Begroting 2021
 6. Individuele scholing Raad van Toezicht leden.

Naast onze reguliere vergaderingen zijn we in een digitaal werkbezoek meegenomen in de plannen voor de vitaliteitscampus en hebben we een digitaal werkbezoek gebracht aan de locatie Kluiverboom. Daarnaast hebben we twee keer gesproken met zowel de Ondernemingsraad als de Studentenraad en hebben we in tweetallen gesproken met de directeuren. De werkbezoeken en de gesprekken helpen ons onze toezichthoudende taak in samenhang uit te voeren en geven ons een beeld van de organisatiecultuur. In 2020 zijn de halfjaarlijkse bijeenkomsten van de Instellingsadviesraad helaas niet doorgegaan omdat deze bijeenkomsten naar hun aard digitaal niet goed tot hun recht komen. Tijdens het gehele jaar zijn we regelmatig informeel bijgepraat door het College van Bestuur over het effect van het coronavirus op de studenten, de medewerkers, de organisatie en de regio.

Strategisch beleid en Kwaliteitsagenda
De Kwaliteitsagenda is integraal onderdeel van het strategisch beleid. We bespreken de voortgang van het strategisch beleid regelmatig in de commissies en/of in de Raad van Toezicht als geheel, zowel aan de hand van maandrapportages als aan de hand van specifieke thema’s. Thema’s die we in 2020 onder meer besproken hebben, zijn vitaliteit en inzetbaarheid, leven lang ontwikkelen en organisatieontwikkeling in relatie tot de P&C-cyclus. De realisatie van de kwaliteitsagenda wordt één keer per jaar inhoudelijk besproken in de onderwijscommissie, in aanwezigheid van de verantwoordelijke directeur (portefeuillehouder). Als toezichthouders zijn we blij met de transparante verantwoording van de Kwaliteitsagenda en het tempo waarin de afspraken worden gerealiseerd.

Verhouding met het College van Bestuur
In 2020 hebben we als Raad van Toezicht weer in een goede onderlinge verhouding met het College van Bestuur onze werkzaamheden kunnen doen. We worden tijdig, volledig en goed geïnformeerd. In onze gesprekken met het College van Bestuur, zowel binnen de Raad als in de audit- en onderwijscommissie, zoeken we waar nodig de scherpte.    

De voorzitter en het lid van de raad met de HRM-portefeuille spreken twee keer per jaar met het College van Bestuur over o.a. besturings-en leiderschapsvraagstukken. Zij voeren ook de jaarlijkse, individuele evaluatiegesprekken met de leden van het college. Dit heeft ook in 2020 plaatsgevonden, zij het in digitale vorm.

Werkwijze en samenstelling Raad van Toezicht
Wij werken met twee commissies, een auditcommissie en een onderwijscommissie. De samenstellingen van de Raad van Toezicht en zijn commissies in 2020 staan in bijlage 8. Met ingang van 1 januari 2021 ontstaan er in de raad twee vacatures, omdat zowel Margreeth Smilde (voorzitter) als Meine Fernhout na twee termijnen statutair niet herbenoembaar zijn. Om de continuïteit binnen de raad te borgen is voor de vervulling van de vacature van voorzitter gekozen voor een interne procedure. Dit heeft geleid tot de benoeming per 1 januari 2021 van Annelies Bakelaar als voorzitter. We hebben ervoor gekozen de twee vacatures voor leden van de raad niet per 1 januari 2021 in te vullen, maar de ruimte en tijd te nemen voor een grondige zelfevaluatie en een zorgvuldig beraad over de benodigde bezetting qua kwaliteit en kwantiteit in de toekomst. We zijn van mening dat we in de huidige samenstelling de kwaliteit en continuïteit van het toezicht goed kunnen borgen.

Evaluatie & scholing
In verband met de beperkingen als gevolg van het coronavirus hebben we ervoor gekozen de zelfevaluatie op 18 november 2020 online door te laten gaan en de gezamenlijke scholing uit te stellen tot voorjaar 2021. De zelfevaluatie is uitgevoerd onder leiding van Rienk Goodijk. We hebben onder zijn leiding gekeken naar de manier waarop we onze verschillende rollen invullen en hoe we ons daarin nog verder kunnen professionaliseren. Daarnaast volgen de leden van de Raad van Toezicht individuele scholingstrajecten gericht op verdere professionalisering van ons toezicht. Hieronder volgt een korte samenvatting van onze gezamenlijke zelfevaluatie.

We werken op een professionele manier samen met het College van Bestuur. Er is duidelijkheid over ieders rol en er is voldoende openheid en vertrouwen om het toezicht aan de voorkant vorm te geven. Het College van Bestuur ervaart de verdiepende gesprekken in de onderwijs- en auditcommissie als waardevol. De ruimte voor een verdere professionalisering zit met name in het versterken van onze rol als strategische partner van het College van Bestuur. Concreet willen we dit vormgeven door in onze vergaderingen met het College van Bestuur meer ruimte te creëren voor het bespreken van thema’s aan de hand van vragen en dillema’s vanuit een waardengerichte en waarderende benadering. Daarnaast brengen we, samen met het College van Bestuur, ons netwerk in beeld, zodat het Alfa-college op basis daarvan slagvaardiger en gerichter kan acteren, waar nodig. Als werkgever hebben we onze waardering uitgesproken naar het College van Bestuur. Vanuit onze eigen rol en positie hebben we allemaal de bril van het Alfa-college op, waarbij we naast het uitdragen van de waarden zeer zeker ook de ambitie ondersteunen en uitdragen. Samen dragen wij bij aan de ontwikkeling van studenten, de regio en de organisatie.

Tot slot
Als Raad van Toezicht zijn we onder de indruk van de positieve dynamiek en ontwikkelingen in het Alfa-college. De betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers en studenten die we hebben gesproken heeft ons geraakt. De digitale wereld heeft een nieuwe dimensie gekregen in het onderwijs in 2020. We hebben dit  heel concreet aan den lijve ondervonden met de abrupte overschakeling naar digitaal onderwijs en digitaal toezichthouden. We hopen als Raad van Toezicht in 2021 de locaties weer actief te kunnen bezoeken. Samen blijven we ondernemend leren en werken: op de locaties, in de bedrijven en digitaal.

Annelies Bakelaar, voorzitter Raad van Toezicht

1.6 Naleving Governance Code

In de ‘Branchecode goed bestuur in het mbo’ zijn verantwoordelijkheden opgenomen voor Colleges van Bestuur en aanbevelingen voor Raden van Toezicht. College van Bestuur en Raad van Toezicht voldoen nagenoeg aan alle voor hen geldende bepalingen in deze code. In het jaarverslag van de Raad van Toezicht staat de wijze waarop de raad zijn toezichthoudende rol vervult (zie paragraaf 1.5).

Het College van Bestuur heeft in 2020 regelmatig gesproken met de locatiedirecteuren en hun managementteams over de (voortgang van de) jaarplannen. Naast deze jaarplangesprekken hebben de leden van het College van Bestuur werkoverleg met de directeuren en stafmanagers die onder hun aandachtsgebied vallen. Ook heeft het College van Bestuur in 2020 teamgesprekken gevoerd. Daarnaast sprak het College van Bestuur maandelijks met de medezeggenschap: Ondernemingsraad en Studentenraad (zie ook paragraaf 1.8 en paragraaf 1.9). Het College van Bestuur heeft in 2020 gesproken met diverse externe stakeholders. De Instellingsadviesraad is echter niet bijeengekomen (zie ook paragraaf 1.10).

Het College van Bestuur wijkt op één punt bewust af van de verantwoordelijkheden zoals genoemd in de governance code. Het heeft in afwijking van wat onder punt 5 van de verantwoordelijkheden is bepaald, besloten om voor externe en interne belanghebbenden geen verschillende klachtenregelingen te maken: een klacht is een klacht en voor interne en externe klagers is de procesgang dezelfde.

Als het gaat om de voor hem geldende bepalingen heeft de Raad van Toezicht besloten om m.b.t. twee aanbevelingen anders te handelen dan in de code is bepaald: in afwijking van wat bij aanbeveling 1 is opgenomen, hanteert de Raad van Toezicht niet een toezichtskader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht. De Raad van Toezicht wordt volop betrokken bij de strategische keuzes. Om de realisatie ervan te kunnen beoordelen is er in de organisatie een goede planning- en controlcyclus. Op basis daarvan wordt de Raad van Toezicht regelmatig door het College van Bestuur van de nieuwste informatie m.b.t. de voortgang op de diverse indicatoren voorzien. Dat is al een prima toetsingskader, waardoor een eigen kader met expliciete doelstellingen en indicatoren voor het eigen toezicht naar het oordeel van de raad niet nodig is.

in afwijking van wat in aanbeveling 9 is bepaald, maakt de Raad van Toezicht niet tenminste eens in de vier jaar een integrale balans op van het functioneren van het College van Bestuur als geheel, op basis van in ieder geval de gemaakte afspraken over doelen en prestaties, het actuele functioneren en de toekomstige opgaven. De Raad van Toezicht vindt dat door de individuele evaluatiegesprekken en de gesprekken twee keer per jaar tussen College van Bestuur en de voorzitter en het lid van de Raad van Toezicht met de HRM-portefeuille over de dagelijkse gang van zaken, hieraan al op een plezierige en natuurlijke manier wordt vormgegeven.

1.7 Evaluatie College van Bestuur

We kijken opnieuw positief terug op de manier waarop we als College van Bestuur in 2020 in een nieuwe samenstelling en vanuit een gedeelde visie en ambitie bestuurlijk leiding hebben gegeven aan het Alfa-college. We zijn trots op de flexibiliteit en betrokkenheid die onze studenten en medewerkers hebben laten zien tijdens de coronapandemie. Daarnaast zijn we onder de indruk van de voortgang in onze strategische doelstellingen die ondanks het coronavirus is gerealiseerd. 

Onze strategische koers ‘Samen Ondernemend leren’, de vijf speerpunten uit de kaderbrief (leven lang ontwikkelen, flexibilisering van het onderwijs, digitalisering, vitaliteit en duurzaamheid) zijn, samen met onze kwaliteitsagenda, richtinggevend voor onze activiteiten. In de begroting voor 2020 hadden we extra middelen vrijgemaakt voor plannen om onze strategische doelstellingen te realiseren. Dit heeft geleid tot een groot aantal activiteiten op de locaties en over de grenzen van locaties heen. We zijn trots op de voortgang die we geboekt hebben op onze strategische doelstellingen, zoals ook bevestigd is door de CKMBO bij hun bezoek aan het Alfa-college in december 2020. 
We hebben in 2020 een concerncontroller benoemd die vanaf 2021 de kwaliteit en integraliteit van onze verantwoording en ontwikkeling op de voortgang van de strategische doel-stellingen nog verder zal versterken. 

Naast de reguliere vergaderingen van het College van Bestuur zoeken we elkaar regelmatig op om te reflecteren op onze samenwerking, de ontwikkelingen in de wereld en de regio, in het onderwijs en het Alfa-college in het bijzonder. We hebben bij een paar van onze gesprekken aan ‘een derde’ gevraagd om aan de schuiven met het doel om met ons mee te kijken. Daarnaast zijn de open gesprekken met onze directeuren en veel andere medewerkers zeer waardevol.  

In ons leiderschap blijven we inzetten op de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen, de versterking van verantwoordelijkheden en verantwoording van teams en het collectief leiderschap van directeuren. Dit doen we via het programma DO! En ook door teams de mogelijkheid te geven om via diverse methodieken (bijvoorbeeld Krachtwerk van Stichting LeerKRACHT) zichzelf te ontwikkelen en continu te verbeteren.  

In 2020 is er een nieuwe Ondernemingsraad gekozen. We danken de voormalige Ondernemingsraad voor de constructieve en prettige samenwerking. Ook de samenwerking met de nieuwe Ondernemingsraad verloopt tot nu toe uitstekend. Hun bijdrage is constructief en inhoudelijk sterk. Samen werken we aan de ontwikkeling van participatief medezeggenschap, waarbij we de Ondernemingsraad vroegtijdig betrekken bij de strategische en inhoudelijke ontwikkelingen. 

Ook de samenwerking met de Studentenraad blijft plezierig. In 2020 is het reglement van de Studentenraad aangepast, waardoor het aantal leden kan variëren van minimaal zeven tot maximaal dertien. We zijn er trots op dat de Studentenraad er, ondanks het coronavirus, in is geslaagd om ruim voldoende nieuwe leden te vinden en goede bijdragen te leveren aan de verdere ontwikkeling van het Alfa-college. We vinden onze gesprekken met de Studentenraad altijd inspirerend en waardevol. De Studentenraad wordt begeleid en gecoacht door door Marita Wijnia.  

Wij waarderen de brede deskundigheid en ambitie van onze Raad van Toezicht om zich nog meer te ontwikkelen als strategisch partner van het College van Bestuur. We ervaren het vertrouwen dat de Raad van Toezicht ons geeft als heel belangrijk om onze bestuurlijke rol goed te kunnen vervullen. De gesprekken in onder andere de audit- en onderwijscommissie, de jaarlijkse studiebijeenkomst en de benen-op-tafelgesprekken geven de noodzakelijke verdieping aan de reguliere vergaderingen van de Raad van Toezicht. 

1.8 Ondernemingsraad

Verkiezingen leden Ondernemingsraad in mei
Na de verkiezing in mei zijn drie leden herbenoemd. De Ondernemingsraad bestaat per 1 augustus 2020 uit de volgende leden: Tjeerd Beijleveldt (voorzitter), Marco de Lang (vice-voorzitter), Aletta Buiskool (secretaris), Johanna Albers, Nilanka Augustijn, Fred den Elzen, Viola Goedhart-Streppel (tot 8 december 2020), Roelco Huiskes, Egge Knol, Siebren Nijdam, Marije Reitsma, Els van Schaik en Arjen Valk. Onze ambtelijk secretaris is Luuk Idema. Door het coronavirus hebben we elkaar drie keer fysiek gezien: bij onze kennismaking, bij een scholingsdag voor de Ondernemingsraad van de AOb en bij een missie- en visiedag. We vergaderen alleen online en dat is, net als voor iedereen, toch anders.

Het afgelopen jaar hebben heel veel onderwerpen de revue gepasseerd. We willen graag de volgende speciaal noemen.

Instructeursfunctie A en B 
We hebben ons hard gemaakt voor de instructeursfunctie B. Deze is er gekomen. Zittende medewerkers kunnen in de B-functie benoemd worden als ze kunnen aantonen door een assessment dat ze functioneren op hbo-niveau; nieuwe medewerkers moeten voor benoeming in de B-functie het hbo-diploma op ad-niveau behalen. De nieuwe functie is opgenomen in het functiebouwwerk OP.

Handreiking voor plan van inzet 
We hebben een handreiking gemaakt (een kort document) met daarin de hoofdlijnen over hoe te komen tot een plan van inzet. HRM heeft het stuk geplaatst op AlfaConnect zodat elk team er kennis van kan nemen. Het uitgangspunt is dat de teams zelf aan zet zijn als het gaat om hun plan van inzet, uiteraard binnen de cao en het beleid van het Alfa-college.

Werkdrukplan
We vinden het belangrijk om een optimaal werk- en leerklimaat te creëren, waarbij medewerkers zich veilig en gesteund voelen om goed onderwijs te realiseren voor studenten. In gesprekken met het College van Bestuur, ondersteunende diensten en onderwijsteams is het voortdurend zoeken naar een goede balans tussen het belang van de (individuele) medewerker en het belang van de organisatie. Het werkdrukplan had in 2020 concreet moeten worden uitgewerkt in deelplannen met actieve betrokkenheid van de professionals op de werkvloer, door werkdrukbrigades per locatie maatregelen te laten bedenken om de werkdruk te verlagen. Dat is nog niet gebeurd. De HR-adviseurs gaan samen met de programmaleider beoordelen wat er per locatie kan gebeuren. Het hangt dus van de locatie af of er nog met een werkdrukbrigade wordt gestart. Er is het afgelopen jaar vooral ingezet op vitaliteit. Het is nog steeds voor medewerkers heel onduidelijk wat er gebeurt op het gebied van het werkdrukplan. We blijven het kritisch volgen.

Doorstroom LB-LC-LD
Er wordt met verschillende experimenten geprobeerd de doorstroom te bevorderen. Daar zijn we blij mee, zeker als het ook leidt tot verruiming van het beleid. We hebben uit de functiebeschrijving van docent LD hiërarchische leidinggevende taken laten verwijderen. Het uitgangspunt van het doorstroombeleid voor docenten moet volgens het College van Bestuur uitnodigend en laagdrempelig beleid zijn. Onder het personeel horen we vaak dat docenten de eisen vaak als een hoge drempel ervaren en dat zij het belangrijk vinden dat het beleid op alle locaties op dezelfde manier wordt uitgevoerd. Doorstroom blijft een belangrijk onderdeel van het speerpunt Inzetbaarheid, vitaliteit en doorgroeimogelijkheden.

Zichtbaarheid van de Ondernemingsraad
De interne website van de Ondernemingsraad is vernieuwd en toegankelijker gemaakt. Er zijn nieuwsbrieven gemaakt, lunchgesprekken geweest, op uitnodiging gesprekken met teams gevoerd en de Ondernemingsraad heeft een eigen tegel gekregen op SharePoint. Verder is er een begin gemaakt met een Ondernemingsraad-klankbordgroep en zijn er plannen om de Ondernemingsraad wat meer fysiek zichtbaar te laten zijn op elke locatie. Ook zijn er elke periode gesprekken met alle unitdirecteuren.

Vegetarische maaltijden
Op initiatief van de Ondernemingsraad heeft het College van Bestuur besloten dat er standaard vegetarische maaltijden worden geserveerd voor werknemers van het Alfa-college. Wil iemand toch vlees, dan moet hij dat doorgeven.

Verzuimmanagement
We hebben extra aandacht gevraagd voor het preventieve deel in het plan van aanpak om verzuim terug te dringen. Belangrijke vragen hierin zijn hoe we ons werk organiseren, wat het effect is van de relatie tussen leidinggevende en medewerker en wat het effect is van kantoortuinen. Het College van Bestuur komt hier bij ons op terug.

Herinrichting examenorganisatie
Hoewel we onze instemming hebben gegeven aan de herinrichting, hebben wij het College van Bestuur al vroeg in 2020 laten weten dat naar onze mening aan de voorkant over belangrijke aspecten/onderdelen nog te weinig is nagedacht. Inmiddels is de invoering van de nieuwe examenorganisatie uitgesteld. We houden een vinger aan de pols.

Leermiddelen niveau 1 en 2
Studenten moeten vanaf het begin van hun opleiding kunnen beschikken over de benodigde leermiddelen. Het uitgangspunt van het Alfa-college is dat studenten zelf de leermiddelen aanschaffen, hun verantwoordelijkheid hierin nemen en ervaren dat onderwijs niet gratis is. Vooral op Entree en niveau 2 is dat voor een deel van de studenten een stap te ver. Als deze werkwijze tot grote problemen leidt, mogen teams van Entree of niveau 2 de leermiddelen laten voorfinancieren door het Alfa-college. Voor late instromers of studenten van Entree of niveau 2 die te laat zijn met de aanschaf van leermiddelen, is er altijd een oplossing achter de hand in de vorm van leenboeken en -licenties.

Nieuw missie en visiedocument
De ‘nieuwe’ Ondernemingsraad heeft inmiddels zelf ook een missie- en visiedocument gepubliceerd op zijn site. We hebben de volgende speerpunten geformuleerd:

 • Inzetbaarheid, vitaliteit en doorgroeimogelijkheden
 • Professionele ruimte en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie
 • Transparantie en veiligheid

Wil je meer weten? Kijk vooral op onze site of de algemene site van het Alfa-college.

Tjeerd Beijleveldt, voorzitter

1.9 Studentenraad

Samenstelling Studentenraad
In jaargang 2020-2021 zijn er wisselingen geweest in de Studentenraad. Mede door drukte vanuit de bpv of door afstuderen zijn de volgende personen in schooljaar 2019/2020 afgetreden:

 • Lisanne Neutel (Hardenberg)
 • Emma Heerenveen (Hoogeveen)
 • Robine Engel (Hoogeveen)
 • Ruben Veger (Kardinge, Groningen)
 • Ilse de Boer (Kardinge, Groningen)
 • Natasja van der Velde (Kluiverboom, Groningen)

De andere leden die in 2020 in de Studentenraad zaten, zijn:

 • Max Benz (Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Marleen Kooij (Boumaboulevard, Groningen)
 • Fleur vd Wal (Kluiverboom, Groningen)
 • Hanling Su (Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Demi Hoogerwerf (Kardinge, Groningen)

In 2020 kozen de leden van de Studentenraad Max Benz als voorzitter, Fleur v.d. Wal als secretaris en Demi Hoogerwerf als penningmeester/vicevoorzitter. Hanling Su is halverwege het jaar als algemeen lid van het dagelijks bestuur toegevoegd en nam later het penningmeesterschap van Demi Hoogerwerf over.

De volgende studenten zijn sinds januari 2021 lid:

 • Eva Wielinga (Boumaboulevard, Groningen)
 • Jorn Bottinga (Boumaboulevard, Groningen)
 • Marko Nieland (Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Marleen Zuidersma (Hoogeveen)
 • Sharon Bos (Hoogeveen)
 • Nicky Korte (Kluiverboom, Groningen)
 • Ivo Krikken (Kardinge, Groningen)

Door drukte of afstuderen treden de volgende personen in 2021 af:

 • Max Benz (Admiraal de Ruyterlaan, Groningen)
 • Marleen Kooij (Boumaboulevard, Groningen)

Coronavirus
In 2020-2021 is de Studentenraad door de coronavirus-perikelen gestart met online vergaderen. Gelukkig had de Studentenraad hier al eerder mee geëxperimenteerd, dus dat kwam nu goed van pas. De Studentenraad kon daardoor geen SR on Tour of lunchgesprekken meer organiseren. Wel is de Studentenraad veel aanwezig geweest bij online vergaderingen van verschillende werkgroepen binnen en buiten het Alfa-college.

Een nieuw doel was hoe we het contact met de studenten konden behouden tijdens de coronavirustijd. Mede door de achterban en de verkiezingen hebben we onszelf toch weer op de kaart gezet.

Contact met het College van Bestuur
Het College van Bestuur heeft veel contact onderhouden en bij alle beslissingen omtrent het coronavirus is de Studentenraad gelijk ook op de hoogte gesteld.

Achterban
Dit jaar is er veel energie gestoken in de achterban. Het doel was dat er klassenvertegenwoordigers van elke opleiding in de achterban zouden komen, zodat deze studenten de informatie van de studentenraad zouden verspreiden. Tevens was er tweewekelijks een update in de achterban-app. Dit varieerde van vragen tot meningen tot informatie. Veel ging aan het begin bijvoorbeeld over de online-lessen, mondkapjes en het contact met de mentor in de coronatijd.

Noordelijk verband overleg
Er is een gezamenlijk overleg tot stand gekomen tussen de studentenraden van Noord-Nederland namelijk: het Friesland College, Noorderpoort, Deltion College, AOC Terra, Menso Alting, Drenthe College en het Alfa-college. Wij hebben hier voornamelijk ideeën uitgewisseld en naar elkaars manier van werken gekeken, bijvoorbeeld het contact met de locatie-managementteams, het contact met onze medestudent/achterban, verkiezingen, contact met College van Bestuur, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht en derden, naamsbekendheid en begeleiding

Aanpassing Huishoudelijk reglement Studentenraad
Vanuit de Studentenraad is aan het College van Bestuur voorgelegd om meerdere leden aan te stellen in de raad. Het voorstel om van negen naar dertien leden te gaan is voorgelegd om de volgende redenen:

 • Groei aantal studenten, daardoor meer werk te verdelen
 • Twee studenten per locatie, beter contact en betere vertegenwoordiging van locatie en meer continuïteit (oude en nieuwe leden in verschillende schooljaren)

In overleg met de secretaris van het College van Bestuur is er een voorstel geschreven en het reglement is uiteindelijk aangepast. Het gevolg hiervan was dat er meer leden aangenomen konden worden.

Verkiezingen 2020
Na de goedkeuring van het reglement zijn wij bezig gegaan met het houden van verkiezingen. Door het coronavirus moesten de verkiezingen online georganiseerd worden. Met ondersteuning van communicatie, marketing en voorlichting hebben we dit in november/december uitgevoerd. Over de verschillende locaties waren er oorspronkelijk ruim 40 aanmeldingen. Wij waren enthousiast over het aantal studenten die graag in de Studentenraad wilden zitten.

Vanuit de verkiezingen zijn er per januari 2021 zeven nieuwe leden aangetreden. Via sociale media is er veel aandacht aan besteed. Twee leden hebben de uitslag van de verkiezingen via een live streaming op Instagram medegedeeld. Het organiseren van de verkiezingen was erg leerzaam. Na de evaluatie heeft de Studentenraad het draaiboek nog meer aangescherpt voor een volgende keer.

Helaas was het alleen op de locatie Hardenberg niet gelukt om studenten te werven. Daarom is het plan nu om nogmaals verkiezingen proberen te houden. Wij doen dit nu in samenwerking met de regiodirecteur van Hardenberg.

Overige onderwerpen binnen de Studentenraad

 • We hebben onder andere de volgende beleidsstukken behandeld: begroting, toelatingsbeleid, WAKI (Werving, Aanmelden, Kennismaken, Inschrijven) verbeterteam. Hier hebben wij ons advies of instemming op gegeven.
 • De Studentenraad is betrokken bij het ontwikkelproces van het strategisch huisvestingplan in de regio Groningen. We gaan nog een bot-sessie plannen over strategische huisvesting regio Groningen in overleg met de Ondernemingsraad.
 • Duurzaamheid: we hebben onder andere besproken hoe we elke locatie duurzamer kunnen maken door bijvoorbeeld een Green office te plaatsen en de schoolpleinen groener te maken. We hebben ook besproken waarom duurzaamheid belangrijk is en hoe we studenten enthousiast kunnen maken voor duurzaamheid.

JOB

 • Wij hebben het afgelopen jaar meerdere vergaderingen van JOB bijgewoond. De maandelijkse overleggen waarin JOB de onderwerpen vaststelde en vergaderingen die specifieke onderwerpen hadden, waarin meningen werden gedeeld en oplossingen werden bedacht, waar verder op geanticipeerd zou kunnen worden. Onderwerpen zoals stageplekken, keuzedelen, verkiezingen,  medezeggenschap, bekenbaarheid JOB en studentenraden etc.  
 • Er zijn twee belangrijke enquêtes geweest in het afgelopen jaar van JOB. De eerste ging over het afstandsonderwijs dat is opgetreden door het coronavirus en hoe de leerlingen dit ervaren. De meningen waren erg uiteenlopend over het onderwijs. Sommige vonden het prima of zelfs beter en anderen hadden toch liever fysiek les op school vanwege meerdere factoren. Aan de hand van deze enquête heeft de Studentenraad specifiekere informatie geprobeerd te verzamelen en dit mee te geven aan het College van Bestuur.
 • De andere enquête genaamd de JOB-monitor die elke twee jaar wordt verspreid. De school had over het algemeen een goede voldoende gescoord. De naamsbekendheid van de Studentenraad was niet echt positief, dit lag namelijk rond de 5%. Na de resultaten van het Alfa-college te hebben vergeleken met andere ROC's in het noorden, hebben we meer contact gezocht en zijn we gedurende het hele jaar bezig geweest met onze naamsbekendheid en hoe we deze kunnen verbeteren. Dit hebben we ook gedaan in overleg met andere ROC's.  

Meewerken studentenpeilingen coronavirus 
De Studentenraad heeft ook het afgelopen jaar meegewerkt aan de studentenpeiling van het Alfa-college m.b.t. het coronavirus. De peiling werd van tevoren opgezet, waarna wij inspraak hadden op wat erin kwam. Wij hebben onder andere feedback kunnen geven, zoals wat wij misten, extra erbij zouden doen etc. Wij hebben hierbij ook onderwerpen aangekaart die wij toendertijd belangrijk vonden en waarbij wij misschien verder op zouden kunnen anticiperen om de studenten tegemoet te komen in deze bijzondere tijd. De Studentenraad heeft ook meegeholpen zoveel mogelijk studenten de peiling te laten invullen door deze informatie te delen op social media en de achterban om hulp te vragen.  

Ook hebben wij nog meegedaan met o.a. debatten, workshops en maandelijkse overleggen. We krijgen ook maandelijks een nieuwsbrief van JOB, waar wij ook agendapunten uit halen of meedoen aan leuke projecten.

Vergaderingen
De Studentenraad is in 2020 – 2021 in totaal dertien keer bij elkaar gekomen. Waaronder tien vergaderingen met het College van Bestuur en in ieder geval twee keer met de Ondernemingsraad. Daarnaast overleggen wij twee keer per jaar met de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht komt één keer voor een formeel gesprek en één keer voor een informeel gesprek.

De Studentenraad ervaart het contact met het College van Bestuur, de Ondernemingsraad en de Raad van Toezicht als erg prettig. Moeilijke stukken worden makkelijker uitgelegd en er is ruimte voor vragen. Wij hebben het gevoel dat er naar ons geluisterd wordt en dat wij serieus worden genomen. Er wordt altijd netjes en snel antwoord gegeven en het contact is professioneel. Dit maakt de samenwerking erg fijn. De Studentenraad hoopt dat deze samenwerking nog lang standhoudt!

Successen

 • Een van onze doelen was dat we meer contact zouden zoeken met de Ondernemingsraad. Omdat de Ondernemingsraad ook nieuw is, konden we nieuwe contacten aangaan. Tevens was de Ondernemingsraad geïnteresseerd in ons wat maakte dat we bij elkaar in de vergadering kwamen. Dit was heel leerzaam en zo konden we op een leuke manier kennismaken en feedback uitwisselen.
 • De Studentenraad heeft het College van Bestuur gevraagd zeggenschap te krijgen in de ontwikkeling van innovatieplannen. De Studentenraad maakt nu deel uit van de beoordelingsgroep.
 • We hebben ons eigen handboek geschreven en verder uitgewerkt. Zo krijgen nieuwe leden een duidelijker beeld wat er van hen verwacht wordt en wat ieders taak is.
 • Dit jaar merkt de Studentenraad dat zij steeds vaker om hun mening gevraagd worden. Dit gaat bijvoorbeeld over het toelatingsbeleid, programma DO, het excellentieprogramma, beroepsvitaliteit, bpv, keuzedelen, Student en Stad en nog veel meer. Dit vindt de Studentenraad natuurlijk een hele leuke vooruitgang!

Portefeuilles
Wij zijn gaan werken met portefeuilles. Omdat de raad nu bestaat uit elf leden zijn wij hiermee gaan werken om een betere structuur en beter eigenaarschap te creëren. De portefeuilles die we nu hebben zijn:

 • Beleidsstukken en vertegenwoordiger Alfa-college JOB: deze portefeuille is op de hoogte van wat de Studentenraad moet doornemen voor overleggen en verdeelt deze stukken onder de leden. Daarnaast vertegenwoordigen zij het Alfa-college bij bijvoorbeeld de algemeen ledenvergadering van JOB.
 • Professionalisering: het verbeteren van de werkwijze van de Studentenraad. Bijvoorbeeld: de workshops/trainingen organiseren en het creëren van een goede mappenstructuur.
 • Promotie: het creëren van naamsbekendheid binnen het Alfa-college voor studenten door middel van o.a. lunchgesprekken en SR on tour.
 • Social media: naamsbekendheid op social media verbeteren door middel van bijvoorbeeld het plaatsen van leuke berichten.
 • Verkiezingen en nieuwe leden.

De portefeuillehouders nemen de leiding in het organiseren van de verkiezingen en zijn verantwoordelijk voor het inwerken van de nieuwe leden.

Wat te doen in 2021?
Ook in 2021 jaar zal de Studentenraad weer voor bepaalde uitdagingen komen te staan. Zo gaan er weer een paar studenten uit de raad, waardoor wij hard op zoek zijn naar nieuwe leden.

Wij houden ons ook nog altijd bezig met het creëren van meer naamsbekendheid. Dit willen we zeker oppakken na het coronavirus door middel van lunchgesprekken, SR on Tour, e-mail en social media.

Wat wij na het coronavirus willen gaan doen is te proberen om bij elke vergadering iets op Facebook en/of Instagram te plaatsen en bij lunchgesprekken en SR on Tour vragen wij iedere student om onze pagina’s te liken en op de hoogte te blijven van onze activiteiten. Ook zijn wij bezig met verschillende promotiematerialen: posters, flyers, banners, shirtjes, pennen enz. Deze willen wij gebruiken bij de open dagen.

Voor 2021 hebben we ook persoonlijke doelen gesteld, zoals: 

 • Verbeteren contact met studenten
 • Op zoek gaan naar meer leden voor de achterban en meer interactie met de achterban
 • Gezondere lifestyle, dus gezonder eten in de kantine (Fit for Life)
 • Meer duidelijkheid over roosters en over huiswerk, bijv. op SharePoint de opdrachten opschrijven
 • Social media verbeteren
 • Verbeteren contacten tussen studenten en docenten, bijv. bij sportlessen, bij nakijken toetsen of tijdens stage 
 • Goed overdragen van het 'het stokje’ naar de nieuwe leden van de Studentenraad en het goed faciliteren van schooljaar 2021-2022
 • Meer aandacht creëren voor mentaal welzijn binnen het Alfa-college en dit onder de aandacht brengen bij studenten.

Fleur van der Wal,

secretaris Studentenraad

1.10 Instellingsadviesraad

Ten behoeve van de horizontale dialoog met stakeholders op strategisch niveau heeft het Alfa-college een Instellingsadviesraad. De Instellingsadviesraad heeft een omvang van dertig tot veertig leden. De Raad van Toezicht woont de bijeenkomsten van deze raad ook bij. Tijdens deze bijeenkomsten informeert het College van Bestuur de leden van de Instellingsadviesraad over actuele ontwikkelingen in het Alfa-college en over de ontwikkelingen in het mbo in het algemeen. Daarnaast wordt tijdens de bijeenkomsten van deze raad aandacht besteed aan het verkennen van relevante onderwerpen op strategisch niveau en de wijze waarop het Alfa-college daarmee om zou kunnen gaan. Voor zijn leden moet de Instellingsadviesraad ook een meerwaarde hebben. Dat wil het College van Bestuur bereiken door de bijeenkomsten van de Instellingsadviesraad het karakter van ‘halen’ en ‘brengen’ te geven. Zo worden leden van de Instellingsadviesraad gevraagd om actief te participeren in de inhoudelijke voorbereiding van een onderwerp. Daarnaast is het de bedoeling dat de raad een netwerkfunctie heeft. De Instellingsadviesraad komt twee keer per jaar bijeen.

In 2020 is de Instellingsadviesraad helaas niet bijeen geweest. Dit omdat we hebben geconcludeerd dat een digitale sessie niet past bij het karakter van informele ontmoeting en gesprek zoals we dat bij de Instellingsadviesraad voor ogen hebben. We zien ernaar uit de leden van de Instellingsadviesraad in 2021 weer fysiek te kunnen ontmoeten.

1.11 Belanghebbenden

Studenten, ouders, bedrijven/instellingen, oud-studenten en scholen voor voortgezet onderwijs en hbo-instellingen zijn voorbeelden van belanghebbenden van het Alfa-college. Wij willen deze belanghebbenden actief betrekken bij het realiseren van onze missie: het samen met onze partners realiseren van een duurzaam effect op mens, regio en wereld door uitdagende leersituaties te creëren. In de tabel in bijlage 7 is weergegeven hoe we dat realiseren. In iedere onderwijsregio geeft het Alfa-college op enigerlei wijze vorm aan deze activiteiten.

Volgend hoofdstuk: 2 Onderwijsontwikkelingen