Spring naar inhoud

Staat van Baten en Lasten over 2020

Staat van Baten en Lasten over 2020

    31-12-2020
EUR
begroting 2020
EUR
31-12-2019
EUR
  Baten      
3.1 Rijksbijdragen  110.076.244   107.473.961   105.087.190 
3.2 Overheidsbijdragen / subsidies overige overheden  1.747.535   1.903.140   1.938.780 
3.3 Wettelijke college- / cursus- / examengelden  278.886   130.000   216.062 
3.4 Baten werk in opdracht van derden  4.370.456   4.163.350   5.478.294 
3.5 Overige baten  2.387.171   3.301.970   4.065.202 
         
  Totaal baten  118.860.292   116.972.421   116.785.528 
         
  Lasten      
4.1 Personeelslasten  88.309.467   85.861.701   86.453.909 
4.2 Afschrijvingen  6.106.754   7.095.580   4.638.861 
4.3 Huisvestingslasten  6.214.342   7.923.330   5.986.390 
4.4 Overige lasten  12.487.524   15.372.310   13.914.419 
         
  Totaal lasten  113.118.087   116.252.921   110.993.579 
         
         
  Saldo baten en lasten uit de gewone bedrijfsvoering  5.742.205   719.500   5.791.949 
         
         
6 Financiële baten en lasten  638.642‑  719.500‑  661.030‑
         
8 Resultaat deelnemingen  11.343‑
         
  Saldo baten en lasten uit de financiële bedrijfsvoering  638.642‑  719.500‑  672.373‑
         
  Totaal resultaat  5.103.563   ‑??   5.119.576 

Volgend hoofdstuk: 3 Kasstroomoverzicht 2020