Spring naar inhoud

Voorwoord

We kijken terug op een bijzonder jaar. Een jaar waarin we slagvaardigheid, bevlogenheid en creativiteit moesten laten zien. We waren volop in ontwikkeling om ons onderwijs op nieuwe manieren vorm te geven. Een situatie die ook nu nog voortduurt. De crisis maakt duidelijk hoe belangrijk het is dat we elkaar fysiek kunnen ontmoeten om samen te kunnen leren en werken. We zijn blij dat we gelegenheid hadden om kwetsbare studenten op te vangen, praktijklessen te geven, examens af te nemen en studenten extra begeleiding te bieden door middel van inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. We zijn trots op het Alfa-college. We zijn onder de indruk van de bevlogenheid en creativiteit van onze medewerkers en partners en we danken hen voor hun flexibiliteit, betrokkenheid en inzet.
In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over de realisatie van onze strategische doelstellingen in 2020, zoals geformuleerd in ons strategisch beleid, te vinden op www.samenondernemendleren.nl.

Als Alfa-college willen we door het creëren van uitdagende leersituaties een duurzaam effect realiseren op mens, regio en wereld. In 2020 hebben we de basis gelegd voor de beweging naar een Leven Lang Ontwikkelen, waarin we ons richten op werkenden en (nog) niet-werkenden. Leven Lang Ontwikkelen is één van onze belangrijkste strategische doelen en hangt nauw samen met de flexibilisering en digitalisering van leerprocessen. Op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen werken we nauw samen met andere onderwijsinstellingen, bedrijven en overheden.

Naast LLO zijn er nog twee andere thema’s waarop we met veel partners samen werken: duurzaamheid en vitaliteit. In 2020 deden we voor het eerst mee aan de SustainaBulMBO en mochten we een mooie 5e plaats bereiken. Er is hard gewerkt aan de circulaire verbouw van onze locatie in Hoogeveen. We zijn trots op het mooie resultaat en zien dat onze locatie in Hoogeveen een (kennis-) centrum wordt voor de regio op het gebied van circulariteit en duurzaamheid. In Groningen werken we samen met overheid en bedrijfsleven aan de ontwikkeling van een Techniek- en Duurzaamheidscampus op het voormalige Suikerunieterrein en een Vitaliteitscampus in het Kardingegebied. Deze campussen moeten centra worden voor leren en innovatie, waar onderwijs en bedrijfsleven in verbinding met de omgeving samenwerken en kennis en krachten bundelen.

Ook als werkgever en facilitair bedrijf investeren we in duurzame oplossingen, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, inkoop en huisvesting. Daarnaast faciliteren we onze medewerkers en studenten om zo vitaal mogelijk te blijven, bijvoorbeeld via ons programma Fit for Life. In 2020 hebben we het welzijn van onze studenten en medewerkers regelmatig gepeild. We zien de veerkracht van onze studenten en medewerkers afnemen naarmate de crisis langer duurt en blijven daarom investeren in persoonlijk contact, zowel tussen studenten en docenten als tussen medewerkers en studenten onderling. Daarnaast geven we medewerkers de ruimte om op basis van zorgvuldige afwegingen de juiste prioriteiten te stellen. We zijn trots op de uitkomsten van het medewerkersonderzoek dat we in het najaar van 2020 hebben uitgevoerd. Door deze uitkomsten mogen we het logo ‘World-class Workplace’ voeren.

Het Alfa-college is financieel gezond. We zijn blij met de extra financiële middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs voor 2021. Dit stelt ons in staat om onze studenten de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben en ook in 2021 onze plannen te realiseren. De inzet en betrokkenheid, die we sinds het begin van de crisis ervaren hebben, geeft ons het vertrouwen dat we ook in 2021 samen van betekenis kunnen zijn voor onze studenten, regio en wereld.


College van Bestuur,


Wim Moes, voorzitter                    Enno van der Werff, lid

Volgend hoofdstuk: 1 Alfa-college