Spring naar inhoud

Kasstroomoverzicht 2020

Kasstroomoverzicht 2020

  31-12-2020
EUR
  31-12-2019
EUR
 
Kasstroom uit operationele activiteiten        
Saldo Baten en Lasten  5.742.205     5.826.205   
   
Aanpassing voor:        
Afschrijvingen  6.106.754     4.638.861   
Mutaties voorzieningen*  800.364     412.463   
         
Overige balansmutaties **  228.667     
         
Veranderingen in vlottende middelen:        
Vorderingen  529.671‑    1.271.206‑  
Schulden  10.782.382   941.135   
Totaal Kasstroom uit bedrijfsoperaties    23.130.700     10.547.458 
         
Ontvangen interest  126     1.196   
Betaalde interest  638.768‑    696.482‑  
     638.642‑  695.286‑
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten    22.492.058     9.852.172 
         
Kasstroom uit investeringsactiviteiten        
Investeringen in materiële vaste activa  10.923.957‑    11.233.309‑  
Crediteuren inzake investeringen  20.707     1.120.645   
Desinvesteringen in materiële vaste activa    
Investeringen in deeln. en/of samenwerkingsverb.    
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten    10.903.250‑    10.112.663‑
       
Kasstroom uit financieringsactiviteiten        
Nieuw opgenomen leningen    
Aflossing langlopende schulden  2.545.168‑    2.388.121‑  
Mutaties Langlopende schulden  9.600.000‑    
Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten    12.145.168‑    2.388.121‑
         
Mutatie liquide middelen    556.361‑    2.648.612‑

Toelichting:

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 
                            
* In de mutatie voorzieningen is tevens de mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren verantwoord. In de mutatie vorderingen is mutatie van de voorziening dubieuze debiteuren buiten beschouwing gelaten
** Bestaat uit resultaat deelneming en de balanscorrectie onder Materiële vaste Activa en Langlopende Leningen en is onder deze categorie opgenomen in verband met aansluiting op de EFJ (Elektronisch Financiële Jaarrekening).

Volgend hoofdstuk: 4 Grondslagen voor de jaarrekening