Spring naar inhoud

Model G: verantwoording subsidies

Model G: Verantwoording subsidies

G1 Subsidies zonder verrekeningsclausule

omschrijving Toewijzing kenmerk Toewijzing datum Prestatie afgerond ja/nee*
       
Doorstroomprogramma mbo-hbo 19009 DHBO19009 30/10/18 Ja
Inhaal- en ondersteuningsprogramma's onderwijs 2020-2021 div div Nee
Instructeursbeurs 2020 1086708-1 15/07/20 Nee
Lerarenbeurs 2020 div div Nee
Lerarenbeurs 2019 div div Ja
Voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen 1088105-1 28/07/20 Nee
Voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen 1003961-1 10/07/19 Ja
       
Totaal      

G2 Subsidies met verrekeningsclausule

G2-A Aflopend per ultimo verslagjaar

omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag toewijzing ontvangen t/m verslagjaar subsidiabele kosten t/m verslagjaar Saldo per 1-1-2020 ontvangsten in verslagjaar subsidiabele kosten in verslagjaar te verrekenen per 31-12-2020
        EUR EUR EUR EUR EUR EUR
                   
Doorstroomprogramma mbo-hbo 18016 DHBO18016 15/03/18  199.969   199.969   129.215   70.754   54.546   16.208 
Totaal      199.969   199.969   129.215   70.754   54.546   16.208 

G2-B Doorlopend tot in een volgend verslagjaar

omschrijving toewijzing kenmerk toewijzing datum bedrag toewijzing ontvangen t/m verslagjaar subsidiabele kosten t/m verslagjaar Saldo per 1-1-2020 ontvangsten in verslagjaar subsidiabele kosten in verslagjaar saldo per 31-12-2020
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
                   
Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007* 1190735 23/05/17  1.951.521   1.463.641   3.464.148   571.938   390.304   1.282.341  187.374 
Flexibel beroepsonderwijs derde leerweg FLEX20002 17/09/20  500.000   300.000   53.175  246.825 
Totaal        1.463.641   3.464.148   571.938   690.304   1.335.516   434.199 
*Regionaal investeringsfonds mbo RIF17007    
Ontvangsten (Min. van OCW)   1.853.945
Lasten Alfa-college ‑2.941.632  
'in kind' bijdrage partners ‑1.804.857  
Totale lasten ‑4.746.489  
Overige subsidiebijdragen   1.275.061
Eigen bijdrage Alfa-college   0
Lasten Alfa-college   ‑1.666.572
Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar   187.374

Volgend hoofdstuk: 7 Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen