Spring naar inhoud

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

Niet in de balans opgenomen regelingen en verplichtingen

Rijksbijdrage

Op grond van de Wet educatie en beroepsonderwijs is het Alfa-college aangesloten bij de Stichting Waarborgfonds BVE. Indien het eigen vermogen van de stichting onder het vastgestelde minimum komt, dient iedere instelling naar rato van de in het boekjaar ontvangen rijksbijdrage het eigen vermogen aan te zuiveren. Deze verplichte bijdrage geldt tot een maximum van 2% van de jaarlijkse rijksbijdrage.

Contracten

De verplichtingen inzake de aangegane contractbedragen voor de resterende looptijd:

instantie betreft contract tot bedrag (x € 1.000) verval < 1 jaar verval 1 - 5 jaar verval > 5 jaar
             
Hunebouw BV (1) Her-/verbouw Voltastraat 33+ aanleg terrein aug 2021  1.823   1.823 
Gemeente Hardenberg Sporthal de Slag, onderwijs/instructieruimte september 2027  92   13   66   13 
CV Beheersmaatschappij LOC+ (2) Huur m2 's januari 2029  9.378   1.172   5.861   2.344 
CV Beheersmaatschappij LOC+ (2) Maatwerk januari 2029  602   75   376   151 
LOC Hof van Pepijn/scooterruimte LOC+ 30 april 2025  68   15   53 
Gemeente Groningen Huur Kardingeplein januari 2024  895   298   596 
Menzis Huur en servicekosten juli 2022  336   224   112 
Brivec Huur en servicekosten december 2022  547   273   273 
Capgemini (3) Outsourcing IT-diensten juli 2024  11.722   3.349   8.373 
Effektief Schoonmaak januari 2022  900   900 
Kreeft Huur en servicekosten november 2030  3.110   311   1.555   1.244 
CWS Schoonmaakartikelen juli 2022  135   90   45 
Trigion Beveiliging februari 2022  650   650 
Homij Preventief technisch onderhoud installaties januari 2024  387   129   258 
Engie Preventief technisch onderhoud installaties januari 2024  146   49   97 
Eneco Levering elektra en gas januari 2023  1.008   504   504 
Selecta Warme drankenvoorziening september 2022  222   133   89 

1) Hunebouw BV
De locatie aan de Voltastraat 33 in Hoogeveen wordt de komende jaren gerevitaliseerd. De contractspartner hiervoor is Hunebouw BV.
2) LOC+ / Gemeente Hardenberg
Vanaf 1 januari 2019 huurt het Alfa-college al haar ruimten via CV Beheermaatschappij LOC+. De huurovereenkomst is afgesloten tot januari 2029.
3) Capgemini
Het betreft hier de contractwaarde voor de kosten van de dienstverlening. De kosten van de werkplekken (afschrijvingen hardware) zijn opgenomen als financial lease en daardoor zichtbaar als langlopende schuld en materiële vaste activa in respectievelijk 2.3 en 1.1.2 van hoofdstuk B5.

Duurzame inzetbaarheid

Op grond van de cao MBO is met ingang van 1 oktober 2015 een budget voor duurzame inzetbaarheid van toepassing. Deze regeling kent twee onderdelen, namelijk het persoonlijk budget en aanvullende rechten voor oudere werknemers (verder: seniorenverlof, zie 2.2.1). Conform cao heeft iedere werknemer recht op een persoonlijk budget van 50 uur ten behoeve van zijn of haar duurzame inzetbaarheid. Aangezien deze uren niet kunnen worden gespaard, zal per balansdatum geen sprake zijn van een saldo te waarderen verlofuren; er is derhalve, ten aanzien van het persoonlijk budget, geen voorziening dan wel verplichting gevormd per balansdatum.

Kredietfaciliteiten

Er is een kredietfaciliteit aangegaan voor LOC+ te Hardenberg, op basis van gemeentegarantie, ad € 9,6 mln. Deze gemeentegarantie heeft een looptijd tot en met september 2021. 

Er is een kredietfaciliteit verstrekt door de ING. Het betreft een kredietfaciliteit ING Intraday van in totaal € 8,5 mln. zonder einddatum. Dit betreft het maximale bestedingslimiet dat per dag aan betalingen gedaan kan worden van de ING betaalrekening. Dagelijks wordt het saldo bij de ING afgeroomd dan wel aangevuld door het Ministerie van Financiën.

Volgend hoofdstuk: 8 Verbonden partijen