Spring naar inhoud

Balans per 31-12-2020 na resultaatsbestemming

Balans per 31-12-2020 na resultaatsbestemming

    31-12-2020
EUR
  31-12-2019
EUR
 
  Vaste activa        
1.1.2 Materiële vaste activa        
1.1.2.1 Gebouwen en terreinen  70.505.380     68.095.781   
1.1.2.3 Inventaris en apparatuur  9.889.699     8.274.687   
1.1.2.4 Overige materiële vaste activa  130.094     139.486   
1.1.2.5 Vaste bedrijfsmiddelen in uitvoering en vooruitbetaald  4.000.908     1.910.678   
       84.526.080     78.420.632 
           
1.1.3 Financiële vaste activa    8.690.581     8.858.199 
           
  Totaal vaste activa    93.216.661     87.278.831 
           
  Vlottende activa      
1.2.2 Vorderingen        
1.2.2.1 Debiteuren algemeen  461.650     622.077   
1.2.2.4 Vorderingen op groepsmaatschappijen  398.029     533.109   
1.2.2.7 Vorderingen op deelnemers  831.601     704.524   
1.2.2.8 Overige overheden  2.659.774     2.120.313   
1.2.2.10 Overige vorderingen  235.318     10.803   
1.2.2.15 Overige overlopende activa  784.009     849.884   
1.2.2.16 Af: Voorzieningen wegens oninbaarheid  312.090‑    267.530‑  
       5.058.291     4.573.180 
           
1.2.4 Liquide middelen    30.206.512     30.762.873 
           
  Totaal vlottende activa    35.264.803     35.336.053 
           
  Totaal activa    128.481.464     122.614.884 
    31-12-2020
EUR
  31-12-2019
EUR
 
           
2.1 Eigen vermogen        
2.1.1.1 Algemene reserve  62.019.659     56.913.202   
2.1.1.2 Bestemmingsreserve publiek  2.477.328     2.407.681   
2.1.1.3 Bestemmingsreserve privaat  488.875     561.416   
2.1.1.8 Statutaire reserves  1.066     1.066   
     64.986.928     59.883.365 
2.2 Voorzieningen        
2.2.1 Personeelsvoorzieningen    7.031.546     6.275.742 
           
2.3 Langlopende schulden    26.416.509     37.212.384 
           
2.4 Kortlopende schulden        
2.4.3 Schulden aan krediteinstellingen  12.042.254     2.248.377   
2.4.7 Vooruit gefactureerde termijn projecten  4.031.357     2.120.343   
2.4.8 Crediteuren  3.162.750     2.996.118   
2.4.9 Belastingen en premies sociale verzekeringen  3.551.805     3.705.171   
2.4.10 Pensioenen  1.035.411     1.043.117   
2.4.12-19 Overlopende passiva  6.222.905     7.130.267   
       30.046.482     19.243.393 
           
  Totaal passiva    128.481.464     122.614.884 

Volgend hoofdstuk: 2. Staat van Baten en Lasten over 2020