Spring naar inhoud

Notitie Helderheid

Notitie Helderheid

Notitie Helderheid 2004 in de bekostiging van BVE

In dit hoofdstuk is de verantwoording van de 8 thema’s uit de notitie Helderheid 2004 opgenomen. Per thema is uitgewerkt op welke wijze het thema voor het Alfa-college van toepassing is.

Thema 1: Uitbesteding
Het Alfa-college heeft aan de volgende bedrijven/instellingen onderwijs uitbesteedt in 2020:

# Bedrijf/ Instelling Wat is er uitbesteed Waarom is er uitbesteed
1. Bouwmensen Drenthe Praktijklessen Combinatie BOL/BBL waarbij op de locatie van Bouwmensen in Ruinen de praktijk plaats vindt
2. IT-Academy Nidaros Begeleiding bij projecten Corona-inzet van begeleiding van kleinere groepen
3. Securitas Instructeursfunctie (0,4 fte) Samen opleiden in het werkveld
4. De Jongens van Outdoor Examinering en lessen Corona aanpassingen

Ten behoeve van het verzorgen van onderwijs wordt met bovenstaande organisaties samengewerkt, waarbij de opleiding (deels) verzorgd wordt door de organisatie. De samenwerking is geënt op doelmatigheid en dient het belang van de deelnemer.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten.
In 2020 is voor het achtste jaar op rij, na de herpositionering, een positief resultaat op contractactiviteiten gerealiseerd. Zie bijlage 1 bij deel B van dit geïntegreerd jaardocument in deze jaarrekening voor een toelichting.
Er wordt door het Alfa-college derhalve geen Rijksbijdrage gebruikt voor het investeren in bijvoorbeeld contractstichtingen. Er worden tevens geen risicovolle financieringen met de Rijksbijdrage gedaan en er zijn geen investeringen in private activiteiten verricht.

Thema 3: Het verlenen van vrijstellingen
Als gevolg van EVC kan het voorkomen dat studenten ingeschreven worden voor een beroepsopleiding bij het Alfa-college waarbij ze recht hebben op één of meer vrijstellingen voor (een) examenonderde(e)l(len). Deze vrijstelling(en) word(t)(en) niet meegeteld als onderwijsinspanning m.b.t. de klokurennorm. Een inschrijving die niet aan de wettelijke klokurennorm voldoet, wordt niet meegeteld voor inputbekostiging. Afhankelijk van de inspanning wordt het diploma dat wordt uitgegeven als gevolg van deze inschrijving, eventueel wel voor bekostiging aangemerkt.  Voorgaande gedragsregels zijn opgenomen in interne gedragscodes en in het kaderdocument opleidingstrajecten Alfa-college.

Thema 4: Les- en cursusgeld niet betaald door de deelnemer zelf
Binnen de dienst Financiën en Administratie van het Alfa-college is d.m.v. een interne procedure vastgelegd dat als het cursusgeld van een deelnemer wordt betaald door een derde (veelal werkgever), de deelnemer hiervoor schriftelijk toestemming moet geven d.m.v. het afgeven van een zgn. cursusgeldverklaring. De controle op aanwezigheid van een cursusgeldverklaring is onderdeel van de jaarlijkse interne controles die uitgevoerd worden door de Studentenadministratie.
Het Alfa-college heeft geen eigen fonds voor les- en/of cursusgeld. De studenten worden regelmatig aangemaand. Indien een deelnemer niet betaalt, wordt de vordering overgedragen aan de deurwaarder. Nadat uit de acties van de deurwaarder blijkt dat de vordering definitief oninbaar is, wordt de vordering afgeboekt van de voorziening. Deze wordt dus niet in mindering gebracht op het cursusgeld dat wordt afgedragen aan OC&W.

Thema 5: In- en uitschrijving en inschrijving van studenten in meer dan één opleiding tegelijk
Studenten mogen slechts eenmaal per schooljaar voor inputbekostiging bij BRON worden aangemerkt.
Het komt echter voor dat studenten gelijktijdig worden ingeschreven voor meerdere opleidingen. Dit is mogelijk omdat bepaalde studenten recht hebben op vrijstellingen omdat er sprake is van EVC. Centraal vindt een controle plaats waarbij bekostiging van meervoudige inschrijvingen wordt uitgesloten.

Het komt tevens voor dat studenten kort na inschrijving worden uitgeschreven. Het is niet te vermijden dat studenten in bepaalde omstandigheden relatief snel de instelling verlaten. De uitstroom in oktober 2020 van nieuw binnengekomen studenten voor het schooljaar 2020/2021 betreft 14 studenten. Het totaal aantal nieuw binnengekomen studenten per 1 oktober 2020 bedraagt 5.005. Het aantal nieuwe inschrijvingen per 1 oktober 2020 is gebaseerd op studenten die in het schooljaar 2020-2021 tussen 1-8-2020 en 1-10-2020 nieuw zijn gestart met een opleiding.

Het is gewenst dat wordt gestimuleerd dat studenten, ingeschreven bij educatie (voor deze studenten wordt door de gemeente een overeenkomst afgesloten met een instelling om educatie-onderwijs te verzorgen) een beroepsopleiding gaan volgen. Het gaat onder andere om anderstalige studenten die nog niet zelfstandig het volledige beroepsopleidingsprogramma kunnen volgen in verband met hun taalniveau Nederlands of om autochtone studenten die door middel van dit programma met extra ondersteuning toch onderdelen van een beroepsopleiding op deze manier kunnen blijven volgen. Het beroepsopleidende deel van het programma vindt plaats op de beroepsopleiding. Deze studenten zijn ingeschreven op het crebo-nummer behorend bij de beroepsopleiding die zij volgen.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven
Studenten aan een beroepsopleiding binnen het Alfa-college worden conform werkelijkheid ingeschreven. 
In het schooljaar 2020/2021 zijn van de tellingpopulatie van 1 oktober 2020 circa 424 studenten ‘omgezwaaid’. Deze meting is gebaseerd op de gegevens t/m 26 mei 2021. De tellingpopulatie van 1 oktober 2020 heeft een grootte van 12.187 bekostigde studenten[1].

Horizontale stapeling:
Een instelling mag per deelnemer in een kalenderjaar maar één diploma voor bekostiging meetellen (horizontale stapeling). Centraal wordt een eindcontrole in het studentenregistratiesysteem uitgevoerd waardoor bekostiging van meervoudige diplomering binnen een kalenderjaar wordt uitgesloten.

Verticale stapeling:
Verticale stapeling wordt voorkomen omdat studenten Alfa-college breed, bij de intake in de meest geschikte opleiding, met het meest geschikte opleidingsniveau worden ingeschreven.
Studenten worden in de meeste gevallen ingeschreven op basis van hun vooropleiding. Bij wijze van uitzondering (maatwerk) wordt van de regels m.b.t. toelaatbaarheid afgeweken.

Correcties op de outputbekostiging:
In het kalenderjaar 2020 zijn in het totaal 4.025 diploma’s uitgereikt. Hiervan zijn 180 diploma’s niet voor bekostiging in aanmerking gebracht, aangezien deze populatie een extra diploma op dezelfde datum met hetzelfde niveau heeft gehaald.

Thema 7: Bekostiging van maatwerktrajecten ten behoeve van bedrijven
Binnen het Alfa-college is in een procedure met betrekking tot het opstellen van een offerte (het zogenaamde ‘offerte-traject’) het volgende vastgelegd: “In een overeenkomst die afgesloten wordt met een bedrijf of organisatie wordt vastgelegd wat wordt geleverd, tegen welke prijs, of er al dan niet sprake is van lumpsum bekostiging (reguliere inschrijving of contractactiviteiten) en of er eventueel cursusgeld verschuldigd is.” 
Maatwerktrajecten zijn CREBO gerelateerde trajecten waarbij een derde - een bedrijf of een andere organisatie - een bijdrage betaalt voor het op maat snijden van trajecten voor het eigen personeel. 
Voor 2020 zijn er geen specifieke maatwerktrajecten uitgevoerd. 

Thema 8: Buitenlandse studenten en onderwijs in het buitenland
Het Alfa-college verzorgt geen onderwijs in het buitenland, met uitzondering van buitenlandse stages (beroepspraktijkvorming) van studenten. Wij hanteren voor buitenlandse studenten de Koppelingswet-procedure; uitsluitend buitenlandse studenten die rechtmatig in Nederland verblijven, tellen wij voor onze bekostiging mee. 


[1] Terugmelding Bekostigingsgrondslagen d.d. 12 maart 2021 met kenmerk 2021/2/1785604

Volgend hoofdstuk: 9 Bijlagen Bestuursverslag